Usnesení OZ č.6/2007 ze dne 16.8.2007

                           

Usnesení č.6/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 16.8. 2007 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový, B.Seberová,

Omluveni: E.Sedlecká, R.Němec

Zapsala : B.Seberová

Ověřovatelé zápisu : A.Chrapan, L.Nový

 

Zastupitelstvo obce

I.Schválilo:

 

1.      Navržený program , zapisovatele, ověřovatele

2.      Výměnu vodoměrů v domech č. 100 ,101, 102. V budově č. 102 byla instalace vodoměrů účtována v nájemném, z něhož bude výměna uhrazena. V domě č. 100 a101 nebyly vodoměry naúčtovány v nájemném. Proto OZ schvaluje vodoměry vyměnit pouze za předpokladu písemného souhlasu všech nájemníků a následně náklady zakotvit do nájemného.

3.      Opravu střechy nad uhelnou kotelny č.p. 103 , do níž zatéká a dochází ke znehodnocování paliva. Jedná se o plánovanou opravu, předběžná cena opravy je 105 000,- Kč.

4.      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko za rok 2006 bez připomínek.

5.      Smlouvu o zprovoznění a provozu internetové aplikace č. 065/07/DYN mezi firmou ŠumavaNet – Mgr. Pavel Hladký na straně jedné a Obcí Lenora na straně druhé. Předmětem smlouvy je zprovoznění, provoz a internetová propagace dynamické internetové aplikace – Infocentrum Lenora. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

6.      Smlouvu o svozu a likvidaci tříděného odpadu (skla) mezi  Obcí Lenora na straně jedné a společností AMT s.r.o. Příbram. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

7.      Podání žádosti o půjčku od JVS na stavbu díla „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v Lenoře“ ve výši 4 411 000,-Kč a pověřuje starostku obce J. Krnákovou , aby zpracovala příslušnou žádost.

8.      Prodej pozemku č. 286/20 – travní porost  o výměře 708 metrů čtverečních v k.ú. Lenora podle záměru č.8/2007   paní Johanně Drobné za cenu 70 800,- Kč. 

      Zdůvodnění:  Dne 19. 7.2007 byla na OÚ doručena nabídka na koupi pozemku 286/20 za cenu 101 000,- Kč. Na stavebním pozemku č. 204 je dům ve vlastnictví Johanny Drobné, která pozemek 286/20 využívá jako zahradu. Pozemek 286/20 tvoří jednolitý logický celek se stavebním pozemkem č. 204.Proto OZ rozhodlo prodat pozemek paní Johanně Drobné.

9.      Prodej pozemku č. 312/24 – ostatní plocha o výměře 314 metrů čtverečních v k.ú. Lenora podle záměru č.9/2007 manželům Dorině Vaňáčové a Janu Vaňáčovi  za 31 400,-Kč                                     

10.  Prodej pozemku č. 319/204 – ostatní plocha  o výměře 55 metrů čtverečních v k.ú. Lenora panu Petru Šiterimu za 2 750,- Kč                          

11.  Prodej pozemku č. 319/203, o výměře 416 metrů  čtverečních, vzniklého podle geom. plánu č. 456-448/2006 z pův. poz. č.319/50,  v k.ú. Lenora manželům Iloně Šiteriové a Petru Šiterimu za 14 560,- Kč. Prodej se uskutečňuje na základě usnesení Zastupitelstva  obce Lenora ze dne 30.3. 2006.

12.  Pronájem nebytových prostor v domě čp. 64 Mudr.Janu Hulíkovi podle záměru č.13/2007.

13.  Uzavření Dodatku č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 12/07/2003 vztahující se k dostavbě akce „Průmyslová zóna a infrastruktura Lenora“. Dodatky  jsou součástí  tohoto usnesení. Při předání staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku s přesným termínem zahájení stavby.

14.  Odměnu neuvolněného místostarosty A.Chrapana  ve výši 6 870,- Kč s platností od 1.8. 2007.

15.  Přijetí dotace na obnovu nemovité kulturní památky – pece na chleba- ve výši 80 000,- Kč, přičemž Obec Lenora musí doložit z vlastních zdrojů 34 286,- Kč. Termín dokončení opravy a vyúčtování dotace je 30.11. 2007. OZ pověřuje místostarostu A.Chrapana provést výběrové řízení.

16.  Pokladní limit pokladny ve výstavě skla na 10 000,- Kč s platností od 1.8. 2007

17.  Výsledek hospodaření bytového fondu v Lenoře v roce 2006, který po odečtení   daní ve výši  52 482,- Kč a ztráty   z  hospodářské  činnosti  obce  ve    výši  15 460,20,- Kč  činí  166 192,57 Kč. Částka bude ponechána na účtu bytového fondu a bude použita na opravy byt. fondu v roce 2007.

18.  Rozpočtové opatření č.5/2007. Rozpočt. opatření je přílohou tohoto usnesení.

19.  Dodatek k Pravidlům prodeje bytového fondu Lenora, který je přílohou tohoto usnesení.

20.  Budoucí prodej bytové jednotky 33/5 se závazkem vůči Obci Lenora na základě výjimky z  Pravidel prodeje bytového fondu Obce Lenora.

 

III. Bere na vědomí:

1.Zprávu o plnění úkolů ze zasedání OZ dne 3.7. 2007:

Smlouva mezi Obcí Lenora a VAK JČ o úhradě dluhu za vodovodní přípojky  v Zátoni , který činí 1 194 000,- Kč, byla podepsána v tom smyslu, jak byla původně dojednána.

Dodatek ke smlouvě o dílo na dostavbu pr. zóny a infrastruktury vypracován, dnes jej schválilo OZ.

 Během jednání o odložení akce „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace“ z důvodu nedostatku finančních prostředků se objevila možnost získat bezúročnou půjčku. Dnešní OZ schválilo podání žádosti o tuto půjčku na JVS.

Proběhlo zaměření pozemků, které Obec Lenora hodlá směnit za pozemky LČR. Po dodání geometrických plánů se provedou úřední odhady cen pozemků.

 

2.Obec Lenora požádala o výjimku vládu ČR, kdy zažádala po dohodě s NPŠ o využití určitých pozemků ve 2.zóně NPŠ a CHKOŠ pro stavební účely.

 

3. Nabídku na zpracování projektu na dopravní značení. Z důvodu nedostatku finančních prostředků OZ upustilo od zadání projektu i realizace výměny dopravního značení na místních komunikacích.

 

4.Kupní smlouvy na byty v domech č.31,32,33 se budou uzavírat 5.9. 2007.         

           

   Vyvěšeno:                                                                           Sejmuto: