Obecní úřad LENORA - 5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5. února 2015

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Úřední deska > Úřední deska - archiv
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5. února 2015

Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

dne 5. února 2015

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 12. 2014 do 20. 1. 2015

3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje

5. Informace z jednání Rady Asociace krajů ČR

6. Rozdělení investiční a neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2015

7. Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

8. Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

9. Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

10. Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

11. Návrhy na rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2015

12. Projednání jmenovitých podpor ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního podnikání o.p.s. na rok 2015 a návrh smlouvy

13. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji

14. Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Oprava komunikací 2015 - SFDI“

15. Podnět oprávněného investora – III. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

16. Pořízení územní studie „prověření úpravy a dořešení koridoru obchvatu města Trhové Sviny“

17. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obcí Hlavatce a Chyšky o prodloužení termínu pro předložení závěrečné

18. Fond rozvoje dopravní infrastruktury - žádost Města Kaplice

19. Návrh příspěvku na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ - obec Horní Pěna, obec Třebětice a obec Králova Lhota

20. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jakosti těchto vod v Jihočeských pánvích s firmou ČEVAK a.s.

21. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro sdružení Krasec o.s.

22. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2013/2014

23. Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015

24. Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

25. Statut Fondu rozvoje školství - změna č. 6 Směrnice č. SM/83/ZK

26. Předběžná informace k výsledku hospodaření KŠH za rok 2014

27. Příspěvky na činnost okresních pracovišť České unie sportu pro rok 2015

28. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení

29. Dodatky ke zřizovací listině organizace Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice a Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

30. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2014

31. Rozpočtové změny 3/15

32. Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - I. kolo v roce 2015

33. Kalkulace nákladů činností Jihočeské hospodářské komory ve veřejném zájmu kraje pro rok 2015

34. Kalkulace nákladů činností Regionální agrární komory Jihočeského kraje ve veřejném zájmu kraje pro rok 2015

35. Poskytnutí dotace z Fondu solidarity EU na škody způsobené povodněmi na území Jihočeského kraje v roce 2013 - 4. kolo

Majetkové dispozice

36. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí

37. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí

38. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Prachatice

39. Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Libníč

40. Prodej části pozemku parc. KN č. 536/2 v k. ú. Písek

41. Prodej dvora Záluží v k.ú. Měšice u Tábora

42. Záštity členů Rady Jihočeského kraje

43. Různé, diskuze

44. Závěr

Poslední aktualizace dokumentu: 26.01.2015