Usnesení OZ č.7/2007 ze dne 01.10.2007

OBEC  OBEC LENORA

                        

 

Usnesení č.7/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 1.10. 2007 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká, R.Němec

Omluveni:

Zapsala : B.Seberová

Ověřovatelé zápisu : E.Sedlecká, L.Nový

 

Zastupitelstvo obce

 

I.Schválilo:

 

1.      Navržený program , zapisovatele, ověřovatele

2.      Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví obce Lenora na období  od 1.1. 2008 do 31.12.2008 v maximální možné míře v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.      Doporučení Stavební poradny, spol.s r.o., Průběžná 48, 370 04  České Budějovice, která provedla zadávací řízení na zhotovitele díla „Oprava místních komunikací Lenora po přívalových deštích 2006“ a která na základě tohoto zadávacího řízení doporučuje jednat o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tj. se společností Kvint Vlachovo březí spol. s r.o.

4.      Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obec Lenora a zhotovitelem Kvint Vlachovo Březí spol.s r.o..  za podmínky, že bude vypuštěn text v části IV.4….. „ (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy ). Předmětem smlouvy je zhotovení stavebního díla Oprava místních komunikací Lenora po přívalových deštích 2006. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

5.      Opatření obecné povahy a vydává vymezení zastavěného území obce Lenora, část katastrálního území Lenora (místní část Zátoň). Opatření obecné povahy je přílohou tohoto usnesení.

6.   Realizaci 2.etapy opravy střechy v bytovém domě č. 51

7.      Rozpočtové opatření č. 6/2007

8.      Složení kontrolního výboru : L.Nový – předseda,  J.Vaňáč a M. Janáčová - členové

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bere na vědomí:

 

  1. Rezignaci zastupitelky A.Jírové ke dni 4.9. 2007.                                               Rezignaci P.Fila na postavení náhradníka ke dni 6.9. 2007.                                         Vznik mandátu nového člena OZ J.Vaňáče od 7.9. 2007.                                        Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Lenora pana Mgr. Jana Vaňáče.

 

  1. Informaci o plnění úkolů ze zasedání OZ ze dne 16. 8. 2007:

 

a,  žádost o půjčku na JVS za účelem získání finančních prostředků pro stavbu ČOV a kanalizace v Lenoře byla podána. Dne 11.9. 2007 představenstvo JVS rozhodlo o poskytnutí půjčky ve výši 4 411 000,- Kč.

b, výběrové řízení na zhotovitele opravy pece na chleba probíhá – zodpovídá A. Chrapan

          

  1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2007 provedeného Krajským úřadem

Jihočeským krajem, zápis je přílohou tohoto usnesení. V současné době obec Lenora    přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu.    

 

  1. Dokončení studie „Rekonstrukce školy v Lenoře“. OZ pověřuje starostku , aby svolala schůzku zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy v Lenoře, kteří se rovněž vyjádří ke studii . Připomínky ke studii budou sděleny projektantovi Ing.J.Říhovi, aby mohl vyhotovit konečnou verzi studie. Zhotovení projektové dokumentace bude zadáno ke zpracování podle finančních možností obce Lenora.

 

 

  1. Nabídku majitelů objektu bývalé sklárny p. Kubaty a p. France ke směně pozemků – viz zákres do kastrální mapy, který je přílohou zápisu.

 

 

  1. Informaci člena OZ   J.Vaňáče o ČOV a kanalizaci v Lenoře, který doporučuje řešení prostřednictvím domovních čistíren odpadních vod namísto centrální ČOV.              OZ pověřuje starostku, aby pokračovala v přípravě akce „Rekonstrukce ČOV a kanalizace v Lenoře“ podle dosavadního záměru.                                                        OZ pověřuje Mgr.J.Vaňáče, aby zjistil možnost zhotovení studie na řešení odkanalizování odpadních vod v Lenoře prostřednictvím domovních čistíren, zejm. cenu studie a termín jejího vyhotovení.

 

 

 

III. Zamítá:

 

  1. Žádost p. Nováčka o prodej pozemku pod bytovkou č. 83 v Lenoře a nabízí                p.  Nováčkovi pozemek k pronájmu.

 

 

 

 

 

   

IV.Pověřuje:

 

  1. Finanční výbor k provedení kontroly podnikatelské činnosti obce Lenora, tj. hospodaření  MěSD ve Vimperku s bytovým fondem obce Lenora v termínu              do 30.11. 2007 

 

                                                                                                                                                     

  1. Kontrolní výbor ke kontrole usnesení za rok 2007 v termínu  do 30.11. 2007 .

 

 

  1. Starostku k jednání s MěSD - p. Kroupou o možnosti realizace dokončení oprav v domě č. 87 - rekonstrukce vodovodního vedení, odpadů a elektřiny.