Usnesení OZ č.8/2007 ze dne 25.10.2007

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.8/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 25.10. 2007 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká, J.Vaňáč

Omluveni: R.Němec

Zapsala : B.Seberová

Ověřovatelé zápisu : A. Chrapan, L.Nový

 

Zastupitelstvo obce

 

I.Schválilo:

 

 1. Navržený program, zapisovatele , ověřovatele
 2. Prodej pozemku č. 134/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 metrů čtverečních v k. ú. Lenora panu Martinu Škvainovi, bytem Panoší Újezd 60 270 21  Pavlíkov do jeho vlastnictví za cenu 18 200,- Kč (dle záměru č. 16/2007).
 3. Pronájem části pozemku č. 309/1 – ostatní plocha, o výměře 288 metrů čtverečních, panu Pavlu Filovi , bytem Lenora 100, za nájemní cenu 1,- Kč za 1 metr čtvereční ročně, na dobu jednoho roku (dle záměru č. 14/2007).
 4. Pronájem části pozemku č. 316/1 – trvalý travní porost , o výměře 500 metrů čtverečních, manželům  Kateřině a Tomáši Bursovým, bytem Lenora 66, za nájemní cenu 1,- Kč za 1 metr čvereční ročně, na dobu jednoho roku (dle záměru č. 15/2007)
 5. Pronájem části pozemku č. 267/5 – ostatní plocha, o výměře 170 metrů čtverečních paní Pavle Malé, bytem Lenora 40, za nájemní cenu 1,- Kč za 1 metr čvereční ročně, na dobu jednoho roku (dle záměru č. 18/2007).
 6. Pronájem části pozemku 319/151 – ostatní plocha , o výměře 180 metrů čtverečních, Pavle Malé, bytem Lenora 40, za nájemní cenu 1,- Kč za 1 metr čtvereční ročně, na dobu jednoho roku (dle záměru č. 19/2007).
 7. Pronájem části pozemku č. 286/35 – ostatní plocha, o výměře 150 metrů čtverečních panu Josefu Jurášovi, bytem Lenora 61, za nájemní cenu 1,- Kč za 1 metr čtvereční ročně, na dobu jednoho roku (dle záměru č. 20/2007).
 8. Směnu: pozemku č. 206/6 – ostatní plocha , o výměře 963 metrů čtverečních v k. ú. Lenora,  pozemku č. 319/84 – trvalý travní porost o výměře 5 348 metrů čtverečních                 a část pozemku č. 319/41 – trvalý travní porost o celkové výměře 23 243 metrů čtverečních, z něhož byl oddělen geometrickým plánem č. 479-201/2007 pozemek č. 319/207 o výměře 2 494 metrů čtverečních. Celková výměra směňovaných pozemků ve vlastnictví obce Lenora činí 8 805 metrů čtverečních.                                                                                     Výše uvedené pozemky ve vlastnictví obce Lenora budou směněny za pozemky č. 286/8 – ost. plocha o výměře 2 683 metrů čtverečních, č. 286/33 – ost. plocha , o výměře 1 096 metrů čtverečních, č. 319/30 – ost. plocha o výměře 654 metrů čtverečních, č. 373 – ost. plocha o výměře 991 metrů čtverečních a č. 372/7 – ost. plocha, o výměře 2 218 metrů čtverečních odděleného geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 479-201/2007 z  pozemku č. 372/1. Celková výše směňovaných pozemků ve vlastnictví Lesy ČR a.s. činí 7 642 metrů čtverečních.                 Znalecký posudek pozemků ve vlastnictví LČR bude vyhotoven podnikem Lesy ČR a.s..  Rozdíl v cenách pozemků bude kompenzován finančně nebo bude předmětem dalších směn.
 9. Rozpočtový výhled obce Lenora na rok 2008 a 2009
 10. Prodej 700 kusů prioritních  akcií České spořitelny,a.s.)ISIN CZ0008023736) za cenu minimálně  450,- Kč za jeden kus (celkem 315 000,- Kč) a pověřuje starostku obce realizací transakce.
 11. Úpravu způsobu úhrady kupní ceny bytové jednotky v domě č.33 (nájemník Pavel Maďar) a to takto: cena jednotky je splatná ve dvou splátkách – první splátka ve výši 50 000,- Kč je splatná před podpisem kupní smlouvy. Velikost a splatnost druhé splátky je stanovena Pravidly prodeje bytového fondu Obce Lenora, schválenými usnesením č.3/2007 dne 26.4. 2007.
 12. Podání žádosti o dotaci z POV na akci „Park v Lenoře – sadové úpravy“ a pověřuje tímto úkonem starostku.
 13. Podání žádosti o dotaci na úhradu úroků z úvěru na stavbu „Vodovod Zátoň“ a pověřuje tímto úkonem starostku.
 14. Koupi pozemků za účelem uvedení do souladu katastrálního zaměření a skutečného stavu horní místní komunikace:                                                                                                              č. 286/30 , 52 metrů čtverečních za 104,- Kč,                                                                  č. 286/65, 66 metrů čtverečních, za 132 ,- Kč,                                                        č.286/66 , 59 metrů čtverečních, za 118,- Kč                                                                č.286/68, 92 metrů čtverečních , za 184,- Kč                                                        č.286/74, 123 metrů čtverečních, za 246,- Kč                                                        č.286/76, 116 metrů čtverečních, za 232,- Kč                                                            č.286/77, 149 metrů čtverečních, za 298,- Kč                                                        č.286/67 , 66 metrů čtverečních, za 132,- Kč                                                                   a pověřuje starostku obce J. Krnákovou  k uzavření kupní smlouvy.  
 15. Rozpočtové patření č. 7/2007 . Rozpočtové opatření je součástí zápisu.
 16. Zveřejnění záměru o prodeji bytového domu č.p.52 a 68 ve vlastnictví obce Lenora a pověřuje starostku obce J. Krnákovou k zahájení jednání o prodeji.
 17. OZ bere na vědomí názor zastupitele J. Vaňáče na řešení likvidace odpadních vod v Lenoře prostřednictvím většího množství domácích čistíren odpadních vod. Názor je součástí zápisu. Zároveň schvaluje pokračovat v nastoupené cestě řešení likvidace odpadních vod v Lenoře, tj.nadále  připravovat stávající rozpracovanou akci „Rekonstrukce ČOV a kanalizace v Lenoře“ , a to  na základě stanoviska zastupitelů J.Krnákové, E.Sedlecké, L.Nového., B.Seberové, A.Chrapana . Stanovisko je součástí zápisu.

 

II. Bere na vědomí:

 

 1. Plnění úkolů z usnesení zastupitelstva č. 7/2007 ze dne 1.10. 2007:

Schůzka zaměstnanců Základní a mateřské školy v Lenoře proběhla, připomínky byly předány zpracovateli studie architektu Říhovi.

 

V Lenoře 25.10. 2007