Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

Obec  Lenora

 

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo obce Lenora na svém jednání dne 19.12.2006 vydalo na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

            Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně  nakládání s odpadem stavebním. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na něž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).

 

Čl. 2

Systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

(1)     Fyzické osoby jsou podle zákona o odpadech povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.

(2)     Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva je vždy písemná a obsahuje výši sjednané ceny za tuto službu.¹

_________________

¹)  § 17 odst. 6 zákona o odpadech

  

(3)     Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení :

a)      sběrné nádoby (popelnice, kontejnery), které slouží k ukládání zbytkového směsného odpadu po vytřídění (tj. např. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady, nevratné obaly apod.);

b)      kontejnery (barevně odlišené) na tříděný odpad – papír a lepenka, sklo, plasty,

 

c)      sběrná místa – parkoviště před budouvou obecního úřadu a parkoviště u autobusové zastávky v osadě Zátoň, kam se v předem určených termínech odkládají nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu (jako např. olejové filtry, olověné akumulátory, výbojky, zářivky, znečištěné textilie, staré nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný, odpadní oleje, monočlánky, dále televizory, lednice, elektrospotřebiče apod.); na tato místa lze v předem určených termínech odkládat též velkoobjemový odpad;

d)      sběrné místo – obecní skládka šrotu, kam se odkládá železný šrot;

e)      odpadkové koše, určené pouze pro drobný odpad související s krátkodobým pobytem na veřejných prostranstvích.

(4)     Do nádob a zařízení uvedených v odst. (3) nemohou být ukládány jiné odpady než pro které jsou určeny. Odpady nemohou být ukládány ani mimo určené nádoby.

(5)       Zemina a stavební a výkopový materiál se ukládají na náklady fyzické nebo právnické osoby, při jejíž činnosti tento odpad vzniknul, do kontejneru a poté na řízenou skládku. Kontejner, odvoz a uložení tohoto odpadu si fyzické a právnické osoby zajišťují samy.    

 

Čl. 3

 Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů (zákona o přestupcích, zákona o odpadech).

 

Čl. 4

Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí obecní úřad.

 

Čl. 5

(1)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 ze dne 11.12.2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne  1.ledna 2007.

 

 

 

 

…………………………….                                                                                    …………………………

      Antonín Chrapan                                                                                        Mgr.Jaroslava Krnáková

      místostarosta obce                                                                                              starostka obce