Usnesení č.9/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 11.12.2007

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.9/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 11. 12. 2007 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká, J. Vaňáč , R.Němec

Omluveni:

Zapsala : B.Seberová

Ověřovatelé zápisu : E.Sedlecká, R.Němec

 

Zastupitelstvo obce

 

I.Schválilo:

 

 1. Navržený program, zapisovatele , ověřovatele

 

 1. Prodej nemovitosti dle záměru č. 22/2007, tj. stavební parcely č. 393 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 metrů čtverečních v k.ú. Lenora s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001 takto:

a, z 1/16 Růženě Čadkové za 185,50 Kč

b, z 2/16 manželům Vojtěchu a Marii Důlovým za 371,- Kč

c, z 1/16 Josefu Hlinkovi za 185,50 Kč

d, z 2/16 Miloslavu Šejnohovi za 371,- Kč

e, z 2/16 Josefu Kolářovi za 371,- Kč

f, z 2/16 manželům Josefu a Marii Kovářovým za 371,- Kč

g, z 2/16 Marii Mikešové za 371,- Kč

h, z 2/16 Rudolfu Frolovi za 371,- Kč

i, z 2/16 Vladislavu Vančurovi za 371,- Kč 

 

 1. Směnu nemovitostí dle záměru č. 24/2007, tj. části pozemku ve vlastnictví obce Lenora 286/1, a to část oddělenou geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 488-342/2007, označenou parcelním číslem 286/67, o výměře 55 metrů čtverečních za

část pozemku č. 286/36, ve vlastnictví manželů Gulbisových ,a to část oddělenou geometrickým plánem  pro rozdělení   pozemků č. 290-154/1999, označenou parcelním číslem 286/64 o výměře 55 metrů čtverečních.                                                             

 1. Rozpočtové opatření č. 8/2007 , rozp. opatření je součástí zápisu.

 

 1. Pověření starostky k provádění rozpočtových změn takto:  na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění pověřuje zastupitelstvo obce Lenora starostku obce Lenora k provádění takových rozpočtových změn, kde nejde o změnu objemu celkového rozpočtu, tzn. jde o  přesun mezi jednotlivými položkami a paragrafy. Pokud jde o změny objemu rozpočtu, může starostka obce  schválit rozpočtovou změnu do výše 100 000,- Kč. Takovéto změny je starosta povinen dodatečně předložit ke schválení zastupitelstvu obce.

 

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2008 dle § 13 zákona č. 250/2000Sb. takto: obec hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz Obecního úřadu a Obce , přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Přednostně poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizaci – Základní škola a Mateřská škola Lenora. Hradí závazky plynoucí z již uzavřených smluv a jiných stávajících právních závazků. Může hradit mimořádné výdaje, které převyšují nejnutnější výdaje zabezpečující běžný provoz.

 

 1. Složení inventarizačních komisí pro provedení inventur za rok 2007, návrh je součástí zápisu.
 2. Kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2007,  je součástí zápisu.
 3. Obecně závaznou vyhlášku Obce Lenora č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Obce Lenora č. 3/2006 o nakládání s komunálním a stavebním  odpadem. Vyhláška je součástí zápisu.
 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 2/2007, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška je součástí zápisu.
 5. Dodatek č. 3 k vnitřní směrnici Obce Lenora ze  dne 27.10. 2005.
 6. Vnitřní směrnici Obce Lenora č. 2/2007 pro ekonomickou oblast, je součástí zápisu.
 7. Vnitřní směrnici č.3/2007 o zabezpečení zákona o finanční kontrole, je součástí zápisu.
 8. Zřizovací listinu  na Infocentrum Lenora, je součástí zápisu.
 9. Mandátní smlouvu  se Stavební poradnou , spol.s.r.o., Průběžná 48, České Budějovice na dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace Lenora“.
 10. Mandátní smlouvu se Stavební poradnou , spol. s. r. o., Průběžná 48, České Budějovice na činnosti spojené s výběrem zhotovitele díla „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace Lenora.
 11. Příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.
 12. Zadání přípravné energetické studie pro možnost výstavby tepelných čerpadel pro obytné domy č.p. 100,101,102. Pověřuje starostku, aby vyzvala k informativní schůzce firmy, zabývající se dodávkou tepelných čerpadel.
 13. Zhotovení energetického auditu pro budovu MŠ v Lenoře jako součásti žádosti o dotaci na zateplení budovy a pověřuje starostku k provedení poptávkového řízení na zhotovitele auditu.
 14. Převedení 300 000,- Kč z účtu bytového fondu Lenora MěSD Vimperk na účet Obce Lenora.
 15. Podání  výpovědi z nájmu v bytě č. 3 v domě č. 100 z důvodu porušení splátkového kalendáře.
 16. Finanční plán MěSD ve Vimperku pro správu a údržbu bytového fondu v Lenoře.
 17. Pohledávku po bývalé správě bytového fondu ve výši 141 066,01 Kč bude zaúčtována jako nedaňový základ.
 18. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z PF ČR na Obec Lenora, žádost je součástí zápisu.
 19. Přílohu k závěrečnému účtu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lenora.
 20. Pohledávka po bývalé správě bytového fondu Obce Lenora ve výši 141 066,01 Kč bude zaúčtována jako nedaňový základ.
 21. Zahájení  přípravných prací v roce 2008 na vyřešení  kanalizace v osadách Zátoň, Houžná a Vlčí Jámy.

 

 

 

 

II. Bere na vědomí:

 

 1. Plnění úkolů z usnesení zastupitelstva č. 8/2007 ze dne 25.10. 2007:

 

A, Jednání o prodeji domů 52 a 68 je zahájeno. Je připraveno Prohlášení vlastníka budov k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

B, Schůzka zaměstnanců Základní a mateřské školy v Lenoře proběhla, připomínky byly předány zpracovateli studie architektu Říhovi, který zpracoval a předal variantní řešení rekonstrukce ZŠ  v Lenoře.

C, Finanční výbor provedl 26.11. 2007  kontrolu hospodaření MěSD Vimperk s bytovým fondem Lenoře. Termín splněn.

D, Kontrolní výbor nesplnil usnesení OZ z 1.10. 2007 a neprovedl kontrolu usnesení.

E, Rekonstrukce vodovod. vedení a odpadů v domě č. 87 probíhá.

F, Prodej akcií probíhá, byly předány veškeré podklady pro uskutečnění transakce.

 

 1. Zprávu finančního výboru z jednání dne 26.11. 2007.
 2. Podání žádosti o dotaci z POV na výstavbu dětského hřiště.
 3. Podání žádosti o odpuštění odvodů z dotace a poplatku z prodlení za akci Průmyslová zóna a infrastruktura v Lenoře.
 4. Informaci o přidělování bytů ve druhém pololetí roku 2007.
 5. Žádost o přesunutí termínu opravy místních komunikací po přívalových deštích v roce 2006 z důvodu  brzkého nástupu zimního počasí, které brání provedení opravy,  a to do 30.6. 2008.

 

 

III. Pověřuje:

 

 1. Starostku k uzavření smlouvy s finančním poradcem Ing. Tomášem Hajduškem.
 2. Starostku ke zveřejnění záměru na směnu části pozemku č. 313/1, odděleného geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 490-380/2007 pod číslem 313/9, o výměře 406 metrů čtverečních ve vlastnictví L. Bandíka za část pozemku 313/6 odděleného tímtéž geometrickým plánem pod číslem 313/10 o výměře 406 metrů čtverečních  ve vlastnictví obce Lenora.
 3. Kontrolní výbor k jednání do 31.1. 2008.

 

 

 

 

                                               V Lenoře 11.12. 2007