Obecně závazná vyhláška č.3/2007

Obec Lenora

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 3/2006

 

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

 

 

Zastupitelstvo obce Lenora na svém jednání dne 11.12.2007 vydalo na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, se mění a doplňuje takto:

 

1.      V Článku 2 se za odstavec (4) doplňují nové odstavce (5) až (7) v tomto znění

(5) Nádoby na odpady se označují číslem shodným s číslem popisným nemovitosti, ke které nádoba náleží.

(6) Vlastníci nemovitostí zajišťují odpovídající druh nádob v odpovídajícím množství, a to v minimálním objemu

- kontejner 1.100 litrů ………………… 20 litrů na osobu a týden,

- nádoba 110 l, 120 l, 240 l …………… 20 litrů na osobu a týden.

(7) Nepořádek v přístřešku určeném pro umístění odpadových nádob lze postihovat jako přestupek podle zvláštních zákonů (zákona o přestupcích, zákona o obcích).

 

2. Dosavadní odstavec (5) Článku 2 se stává odstavcem (8).

 

Čl. 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2008.