GDPR - Prohlášení o ochraně soukromí

GDPR - Prohlášení o ochraně soukromí

Nařízení EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Kompletní znění nařízení zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Podrobné informace lze nalézt na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů zde: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Subjekt údajů (občan) má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Podrobně viz. čl. 13 a 14 nařízení.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří

  • právo na přístup k osobním údajům (podrobně viz čl. 15 nařízení),
  • právo na opravu, resp. doplnění (podrobně viz čl. 16 nařízení),
  • právo na výmaz (podrobně viz čl. 17 nařízení),
  • právo na omezení zpracování (podrobně viz čl. 18 nařízení),
  • právo na přenositelnost údajů (podrobně viz čl. 20 nařízení),
  • právo vznést námitku (podrobně viz čl. 21 nařízení).

Žádost vyplývající z nařízení GDPR mohou subjekty údajů (občané) uplatnit

  • ústně (v sídle organizace, identifikace předložením průkazu totožnosti),
  • písemně (v případě pochybnosti o identitě žadatele, lze žadatele vyzvat k předložení žádosti s úředně ověřeným podpisem),
  • datovou schránkou,
  • e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem.

Pokud se subjekt v žádosti neidentifikuje dostatečně tak, aby jeho identitu bylo možné ověřit, může si správce vyžádat dodatečné údaje subjektu k ověření jeho identity. Přijímání žádostí telefonicky nebo pomocí SMS není možné.

Lhůta na zpracování žádosti, poplatky:

Informace o přijatých opatřeních musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Informace a veškeré úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.