Usnesení č.1/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 15.1.2008

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.1/2008

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 15. 1. 2008 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká, J. Vaňáč , R.Němec

Omluveni:

Zapsala : B.Seberová

Ověřovatelé zápisu : L.Nový, J.Vaňáč

 

Zastupitelstvo obce

 

I.Schválilo:

 

 1. Navržený program, zapisovatele , ověřovatele
 2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10. 2007 mezi objednatelem  Obcí Lenora a zhotovitelem Kvint Vlachovo Březí, kterým se mění čl. IV.1. týkající se termínu dokončení díla „Oprava místních komunikací po přívalových deštích 2006“. Termín díla se posunuje do 30.06.2008.
 3. Směnu části pozemku ve vlastnictví obce Lenora č. 313/6, ostatní plocha , k.ú. Lenora, a to části oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 490-380/2007, označenou parcelním číslem 313/10, o výměře 406 metrů čtverečních     a                 části pozemku  ve vlastnictví BS Solar s.r.o. (p. Bandík) č. 313/1, trvalý travní porost, k.ú. Lenora, a to části   oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 490-380/2007, označenou parcelním číslem 313/9, o výměře 406 metrů čtverečních.
 4. Podání žádosti o dotaci na podprogram „Informační centra veřejných knihoven“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven ( VISK3) pro rok 2008, název projektu Automatizace Místní lidové knihovny v Lenoře. (nákup počítače a tiskárny). Dle rozpočtu činí výše dotace 18 700,- Kč a výše vlastních prostředků obce Lenora     8 800,- Kč.
 5. Uzavření smlouvy o dílo na „Dokumentaci pro provádění stavby rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v Lenoře“ se společností VAK Jižní Čechy a.s., která byla vybrána na základě odborného posudku v rámci zadávacího řízení na zhotovitele díla vypracovaného  Stavební poradnou, Průběžná 48, 370 04 České Budějovice. 
 6. Zahájit jednání o koupi pozemku č. 539/2, k.ú. Lenora, jedná se o pozemek pod autobusovou zastávkou v Zátoni.
 7. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi prodávajícím Obcí Lenora a kupujícím Správa železniční dopravní cesty,s.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5. Jedná se o část pozemku č. 316/16, k.ú. Lenora o výměře cca 53 metrů čtverečních, která bude využita pro realizaci stavby „Výstavba PZS světelného v km 62,124 trati Strakonice – Volary. Přesná výměra bude stanovena v kupní smlouvě po vypracování geom. plánu pro rozdělení pozemků.
 8. Zrušení výpovědi z nájmu v bytě č. 3 v domě č. 100. Nedoplatek na nájemném vznikl administrativní chybou.
 9. Konečný návrh zadání Územního plánu Lenora s připomínkami: na straně 7 návrhu v posledním odstavci se uvede namísto slova“koupaliště“ slovní spojení „vodní nádrž“ a na straně 8 v textu o vodních zdrojích v osadě Vlčí Jámy se uvede jako zdroj vody „vrt,  vodojem a vodovod“, který provozuje obec Lenora.
 10. Dodatek ke smlouvě o dílo na svoz směsného komunálního odpadu mezi Tech. Službami Prachatice s.r.o. a Obcí Lenora.     
 11. Úhradu faktury za dokončení díla Průmyslová zóna a infrastruktura v Lenoře ve výši 492 740,- Kč dle smlouvy o dílo.
 12. Text kupní smlouvy na úseky horní místní komunikace mezi manželi Mrázovými, Z.Turkem, M.Turkovou, J.Koldou, manželi Sochovými, J.Chrapanem, R.Bialkovou a J. Jurášem na straně jedné a Obcí Lenora na straně druhé. Kupní smlouva je přílohou zápisu.

 

                              

 

 

 

 

 

II Bere na vědomí

Plnění úkolů ze zasedání 11.12. 2007:

 

1.Prodej nemovitosti-kolny a pozemku pod nimi (č.393) u domu č.p. 84 probíhá, kupní smlouva se postupně podepisuje.

2.Směnná smlouva na na pozemky 286/67 (obec Lenora) a 286/64 (Gulbisovi) je podepsána.

3.Informace z  tří  schůzek ohledně vybudování tepelných čerpadel v domech č. 100,101,102 a získání fin.prostředků na tuto akci.

4.Poptávkové řízení na energetický audit jako podklad pro žádost o dotaci na zateplení mateřské školy probíhá, byly osloveny tři firmy, dvě telefonicky potvrdily vyhotovení nabídky a to včetně projektu na zateplení budovy, třetí potvrdila vytvoření nabídky na audit.

5.Žádost o bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu byla podána.

6.Prodej prioritních akcií České spořitelny proběhl, na účet obce Lenora bylo poukázáno 332 750,- Kč.

7.Směna pozemků mezi Obcí Lenora a Lesy ČR byla dokončena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lenoře 15.1. 2008