Usnesení č.8/2006

OBEC LENORA

Usnesení č.8/2006

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 19.12. 2006 v Sokolovně

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan, A.Jírová, R.Němec, L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká

Zapsala : A.Jírová

Ověřovatelé zápisu : B.Seberová, L.Nový

Zastupitelstvo obce

I.Schválilo:

1. Navržený program

2. Rozpočet obce Lenora na rok 2007 příjmy ve výši 7.497.000,- Kč

výdaje ve výši 7.497.000,- Kč

3. Rozpočtové opatření č.3/2006

4. Finanční výbor ve složení: E.Sedlecká,B.Seberová,S.Kolář

Kontrolní výbor ve složení : L.Nový,A.Jírová,M.Janáčová

5. Hlavní a dílčí inventarizační komise

6. Dodatek č.1 k Vnitřní směrnici obce Lenora z 27.10.2005

7. Prodloužení, nájemní smlouvy na byt č.1 v č.p.101 v obci Lenora s paní Fochlerovou

sepsané dne 20.9.2005 na dobu určitou do 30.9.2006, o 6 měsíců, do 31.3.2007 . Při nesplnění stanoveného předpisu úhrad, smlouva již nebude prodloužena.

8. Dodatek č.2 smlouvy o dodavatelském úvěru, uzavřené dne 5.8.2003

9. Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č. 1/2006, o úhradě vodného a stočného

ve dvousložkové formě.

Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č. 2/2006, o místních poplatcích.

Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č. 3/2006, o nakládání s komunálním

a stavebním odpadem.

10. Uhrazení dluhu ve výši 10.072,-Kč za neobsazené byty v roce 2006, z účtu

bytového fondu č.ú.:9021-2824281/0100.

Prodej 200ks knihy „Lenora“, za cenu 130 Kč/ks.Kniha byla vydána u příležitosti

oslav 170.výročí založení obce Lenora.

11. Prodej známek na vývoz popelnice do 31.3.2007

Cena známky na jednotlivý vývoz se stanovuje 60Kč

Cena známky na čtvrtletí se stanovuje na 700Kč

12. Žádost o „Vyhledávací audit“ u Krajského úřadu Jihočeského kraje

II. Bere na vědomí:

1. Oznámení o vyměřění daně za porušení rozpočtové kázně při akci:

Průmyslová zóna Lenora-infrastruktura-poskytnuté dotace.

2. Šetření nezaplacené faktury-Vodovodní přípojky Zátoň.

3. Možnost zřízení Výboru pro národnostní menšiny v obcích-výzva občanům

III.Zamítá:

IV.Projednalo:

1. Oznámení o černé skládce na sběrném místě-obecní skládka šrotu

V. Ukládá :

1. Bývalému starostovi p.Němcovi projednání a zajištění přeměny ústní dohody

na dohodu písemnou s firmou(zřejmě Kovošrot Lorenz-Praha 9,p.Němec nedokázal

. upřesnit), která zpracovávala kovový šrot na sběrném místě-obecní skládka šrotu,

o odstranění černé skladky-nekovový odpad při zpracovávání kovového šrotu.