Výroční zpráva o činnosti obce Lenora v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti obce Lenora v oblasti poskytování informací za rok 2018

Obec Lenora zveřejňovala informace v průběhu roku 2018 na webových stránkách obce Lenora www.lenora.cz , na úřední desce, dále na vývěsních skříňkách umístěných v obci a v místním tisku Lenorské střepiny.

Zpráva je strukturována ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

a, počet podaných žádostí o informace 2

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

b, počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

c, opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle tohoto zákona 0,- Kč

d, výčet poskytnutých výhradních licencí 0

e, počet podaných stížností podaných podle § 16 a, zákona 0

f, další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

V Lenoře 10.1. 2019

Antonín Chrapan

starosta obce Lenora