Usnesení č.2-2008

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.2/2008

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 21.2. 2008 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká, J. Vaňáč ,

Omluveni: R.Němec

Zapsala : B.Seberová

Ověřovatelé zápisu : L.Nový, J.Vaňáč

 

Zastupitelstvo obce

 

I.Schválilo:

 

  1. Navržený program, zapisovatele , ověřovatele
  2. Podání žádosti o grant Jihočeského kraje na opravu havárie kanalizačního vedení u domů č. 23,24 v Lenoře.
  3. Podání žádosti o grant Jihočeského kraje : grantový program  Podpora živé kultury (Lenorská slavnost 2008).
  4. Podání žádosti o grant Jihočeského kraje : Obce na internetu
  5. Účetní doklad – odpisy zařízení kotelen za rok 2007 , doklad je přílohou zápisu.
  6. Zrušení výkonu  rozhodnutí o vyklizení bytu  pana Antonína Sušánka, Lenora č.68.

 

II Bere na vědomí:

1.      Plnění úkolů ze zasedání 15.1.2008

2.      Ztráta z hospodářské činnosti za rok 2007 ve výši 99 525,75 Kč, vzniklá z důvodu rekonstrukce bytových jader v domě č. 87 v Lenoře, bude pokryta ze zisků hospodářské činnosti obce minulých let.

3.      Rozhodnutím starostky obce Lenora se na základě § 66 ods.1 a 2 zákona 337/92 Sb. a § 16 zákona 565/90 Sb. promíjí místní poplatek za odvoz odpadu za rok 2007 poplatníkům, kteří budou  pro rok  2008 osvobozeni od místního  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu „Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 2/2007“.

4.      Rekapitulaci nákladů a příjmů obce za svoz odpadů.

5.      Studii k realizaci úspor energie a k využití OZE pro výrobu tepla – Bytové domy  č. 100, 101, 102 v Lenoře (instalace tepelných čerpadel).

6.      Protokol o průběhu omezení počtu zájemců náhodným výběrem – losováním během výběrového řízení na „Rekonstrukci ČOV a dostavbu kanalizace Lenora.

 

 

V Lenoře 21.2. 2008