Obecně závazná vyhláška č.2/2005- k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obec Lenora

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

 

 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

a čistoty na veřejných prostranstvích

 

 

Zastupitelstvo obce Lenora se na svém zasedání dne 21.7.2005 usneslo vydat na základě

ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

pozdějších předpisů a § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

 

Čl. 1

 

(1)   Na veřejných prostranstvích ˡ vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky je zakázáno volné pobíhání psů a hospodářských zvířat bez doprovodu osobou.

(2)    Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky se psi mohou

pohybovat pouze s náhubkem, na vodítku a v doprovodu osoby.

(3)   Pohyb a vstup se psy a hospodářskými zvířaty je zakázán na dětských hřištích, dětských pískovištích a sportovním areálu.

(4)   V případě, že pes či hospodářské zvíře znečistí veřejné prostranství exkrementem, je osoba jej doprovázející povinna toto znečištění neprodleně odstranit.

(5)   Povinnost uvedená v odst. (2) se nevztahuje na psy asistenční, slepecké a záchranářské.

(6)   Hospodářskými zvířaty se pro účely této vyhlášky rozumí zejména následující druhy

zvířat: koně, skot, ovce, prasata, drůbež.

 

Čl. 2

 

Porušení povinnosti či zákazů stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštních zákonů².

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ˡ1) veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších   

      předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory

      přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví

      k tomuto prostoru.

 

²2) př. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o 

       obcích

Čl. 3

 

(1)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze dne 27.1.2004, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty na veřejných prostranství.

(2)   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2005.

 

                

Příloha 1.1

/Příloha 1.2 

Němec Richard                                                                    Prchal Bohuslav

    Starosta                                                                              místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.8.2005

Sejmuto z úřední desky dne: 1.9.2005

/