Obecní úřad LENORA - 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

České Budějovice 6. září 2019

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

s v o l á v á m

23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

na čtvrtek 19. září 2019 od 10:00 hodin.

Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále

Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2,

České Budějovice, 2. podlaží.

Mgr. Ivana Stráská, v.r.

Příloha:

Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

dne 19. září 2019

1. Zahájení

2. Slib nového člena zastupitelstva kraje

3. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 14. 6. do 4. 9. 2019

4. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

5. Návrh volby přísedících krajského soudu

6. Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JčK Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na výškovou techniku

7. Realizace projektu „Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu“ a jeho financování z rozpočtu JCCR

8. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

9. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

10.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

11.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

12.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Ekologizace energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP - kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 195/2019/ZK-22

13.Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště Č. Budějovice a.s.

14.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

15.Realizace projektu „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“-změna financování

16.Zrušení usnesení 205/2019/ZK-22 ve věci realizace projektu Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

17.Program SFDI 2019 na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů – rekonstrukce mostů a silnic SÚS JčK - rozšíření výběru podakcí k realizaci a návrh dodatku smlouvy

18.Návrh na pořízení 7. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK

19.Individuální dotace Energy Centre České Budějovice, z.s.

20.Žádosti o poskytnutí individuální dotace a daru z oblasti školství, mládeže a sportu

21.Rozpočet školství - třetí úprava rozpisu rozpočtu

22.Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium

23.Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - ZŠ Vodňany

24.Revokace usnesení č. 222/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU J. Hradec

25.Revokace usnesení č. 223/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium Vimperk

26.Revokace usnesení č. 270/2016/ZK-24 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Kaplice

27.Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem

28.Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

29.Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2019

30.Změna Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“

31.Vzor dodatku k Pověření - služby v rámci tzv. individuálního projektu

32.Investiční příspěvek - město Písek

33.Peněžité dary obcím za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 a za udělení Ceny hejtmanky

34.Žádosti o změnu realizace projektu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

35.Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 2. výzva pro rok 2019

36.Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

37.Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

38.Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

39.Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 - 3. část

40.Žádost o snížení výše dotace pro obec Přešťovice v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

41.Zrušení směrnice SM/23/ZK - Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 2014-2020

42.Poskytnutí individuální dotace na mezinárodní projekt spolupráce „Cisterciácká kulturní krajina v Evropě - podklad pro získání označení Evropské dědictví/European Heritage Label“

43.Žádost města Protivín o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

44.Finanční dar nálezci archeologického nálezu stříbrných mincí v k. ú. Řeteč

45.Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

46.Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2019

47.Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2019

48.Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2019

49.Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2018

50.Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu

51.Smluvní vztahy s dopravcem České dráhy, a.s. pro období jízdního řádu 2019/2020

52.Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky

53.Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2019

54.Rozpočtové změny 17/19

Majetkové dispozice

55.Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení

56.Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru

57.Vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici

58.Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora

59.Záměr budoucí směny pozemků v k. ú. České Velenice s městem České Velenice

60.Darovací smlouva na pozemek v k. ú. Planá u Českých Budějovic

61.Koupě pozemku v k. ú. Netolice od ČR - ÚZSVM

62.Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Smrkovice

63.Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje

64.Návrh nového jednacího řádu zastupitelstva kraje

65.Různé, diskuze

66.Závěr

Poslední aktualizace dokumentu: 09.09.2019