Usnesení č.3/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 10.4. 2008

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.3/2008

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 10.4. 2008 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový,  E.Sedlecká, J. Vaňáč ,

Omluveni: R.Němec, B. Seberová

Zapsala : E.Sedlecká

Ověřovatelé zápisu : A.Chrapan, J.Vaňáč

 

Zastupitelstvo obce

 

I.Schválilo:

 

 1. Navržený program, zapisovatele , ověřovatele
 2. Převod pozemků č. 396/5 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 394 metrů čtv. a 396/6- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 metry čtvereční ve vlastnictví Obce Lenora formou darování Jihočeskému kraji a  převod pozemků 333/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1486 metrů čtverečních a 334/1 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 661 metrů čtverečních ( části bývalé silnice III. třídy č. 14143 ) ve vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví Obce Lenora formou darování.Zároveň pověřuje starostku k podepsání smluv o převodu těchto pozemků.
 3. Rozpočet Obce Lenora pro rok 2008. Rozpočet je přílohou usnesení.
 4. Rozpočtový výhled na roky 2009-2010
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.7. 2006 na zhotovení územně plánovací dokumentace. Pověřuje starostku podat žádost o grant na tvorbu ÚPD. Dodatek je přílohou usnesení.
 6. Smlouvu o půjčce na rekonstrukci ČOV a dostavbu kanalizace mezi Obcí Lenora a JVS, S.K.Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ve výši 4 411 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení.
 7. Po prostudování odborného posudku na veřejnou zakázku na stavební práce – REKONSTRUKCE ČOV A KANALIZACE –LENORA uchazeče , který podal ekonomicky nejvhodnější nabídku, SWIETELSKY stavební s r.o. , Pražská 495, 370 04 České Budějovice a pověřuje starostku podpisem Rozhodnutí zadavatele.
 8. Pravidla prodeje bytového fondu Obce Lenora. Předmětem prodeje jsou  bytové jednotky v budovách č. p. 52 a 68, popř. domy č.p. 52 a 68. Pravidla jsou přílohou usnesení.
 9. Prodej pozemků dle záměru č.1/2008, zveřejněného 14.2.2008, tj. pozemku parc. č. 272/58 – zahrada o výměře 385 metrů čtv. v k. ú Lenora, odděleného z pozemkové parcely č. 272/27, pozemku parc. č. 272/59 – zahrada o výměře 84 metrů čtverečních, k. ú. Lenora, odděleného z pozemkové parcely č. 272/20, pozemku parc. č. 272/60 – travní porost o výměře 95 metrů čtverečních, k.ú. Lenora, odděleného z pozemkové parcely č. 272/19,  pozemku č. 272/61 – ostatní plocha o výměře 146 metrů čtverečních, k. ú. Lenora, odděleného z pozemkové parcely č. 272/2  Davidu Čechovi, bytem Lenora 29, 384 42 Lenora do jeho vlastnictví za cenu 24 850,- Kč.
 10. Prodej pozemku dle záměru č. 2/2008, zveřejněného 14.2.2008, tj. pozemku č.1/4 - travní porost o výměře 480 metrů čtverečních, k. ú. Lenora, odděleného z pozemkové parcely č. 1/3 Pavlu Pašavovi , Zátoň  58, 384 42  Lenora do jeho vlastnictví za cenu 24 000,- Kč.
 11. Prodej pozemku dle záměru č. 3/2008, zveřejněného 14.2. 2008, tj. pozemku parc. č. 286/86 – travní porost  o výměře 22 metrů čtverečních, k.ú. Lenora, odděleného z pozemku 286/1 manželům Petru Mrázovi a Janě Mrázové, bytem Lenora 104,       384 42  Lenora za cenu 44,- Kč.
 12. Pronájem části pozemku, p.č. 316/1 – travní porost o celkové výměře 18610 metrů čtverečních, a to části o velikosti 551 metrů čtverečních, vyznačené na přiloženém snímku pozemkové mapy, za nájemní cenu 551,- Kč ročně, na dobu jednoho roku od podpisu nájemní smlouvy,  manželům Janě a Miroslavu Švecovým, bytem Lenora 138.
 13. Prodej pozemku dle záměru č 5/2008, zveřejněného 5.3.2008, tj. pozemku parc. číslo 319/190 – zahrada o výměře 326 metrů čtverečních, k.ú. Lenora Žofii Kuřátkové, Lenora 46 do jejího vlastnictví za cenu 16 300,- Kč.
 14. Pronájem částí pozemků  parc. číslo 319/38- trvalý travní porost o výměře 40 752 metrů čtverečních, parc. číslo 319/41 – trvalý travní porost o výměře 20 749 metrů čtverečních, parc. číslo 319/86 – trvalý travní porost o výměře 65 393 metrů čtverečních, vše k.ú. Lenora , a to částí označených na přiložené fotomapě za cenu      4 000,- Kč ročně, s dobou pronájmu na jeden rok, Zemědělské farmě Kristina Ichová, 384 91 Horní Vltavice. Pozemky budou zemědělsky využity – sečení trávy.
 15. Prodej pozemku dle záměru č.7/2008, zveřejněného 21.3.2008, tj. části pozemku 312/4-ostatní plocha o celkové výměře 2266 metrů čtverečních, k.ú. Lenora, a to části o velikosti 18 metrů čtverečních, Marku Vaňáčovi, Lenora 26, do jeho vlastnictví za  cenu 630,- Kč.
 16. Po projednání dopisu Policie České republiky, Okresní ředitelství Prachatice, Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Pivovarská 4,   383 24  Prachatice, v němž  se sděluje oznámení o trestním stíhání zastupitele obce Lenora a jehož součástí je poučení poškozeného, schvaluje OZ vyjádření k dané věci : Obec Lenora využívá svých práv daných trestním řádem § 43 ods. 2,§ 206 ods.2 trest. řádu a v této fázi trestního řízení se prozatím nevyjadřuje k tomu, zda se připojuje či nepřipojuje k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody. Obec Lenora si ponechává právo uplatnit nárok na náhradu škody kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu až do doby před případným zahájením dokazování u hlavního líčení. Oznámení o trestním stíhání a vyjádření obce jsou přílohou tohoto usnesení.
 17. Cenu vývozu jedné popelové nádoby vyvážené v obci Lenora z kotelny č.p. 103        ve výši 60,- Kč s platností od 1.1. 2008.
 18. Stanovisko ke stavbě bioplynové stanice na farmě Hošna Vlčí Jámy. Obec Lenora souhlasí se stavbou bioplynové elektrárny s připomínkami, které  budou obsaženy  v dohodě mezi Obcí Lenora  a farmou Hošna Vlčí Jámy. Stanovisko s připomínkami je přílohou usnesení.
 19. Aktualizaci pasportu místních komunikací.
Na základě Přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb., Sbírka zákonů č. 79/2008 měsíční odměnu členů zastupitelstva Obce Lenora s platností od 1.3. 2008  takto: neuvolněnému místostarostovi obce náleží měsíční odměna ve výši 7 220,- Kč, neuvolněným členům zastupitelstva , kteří jsou členy výboru zastupitelstva obce,