Usnesení č.4/2008

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.4/2008

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 13.5. 2008 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  E.Sedlecká, J. Vaňáč , B. Seberová

Omluveni: R.Němec, L.Nový

Zapsala : B. Seberová

Ověřovatelé zápisu : E.Sedlecká, J.Vaňáč

 

Zastupitelstvo obce

 

I.Schválilo:

 

 1. Navržený program, zapisovatele , ověřovatele
 2. Na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na služby „Technický dozor investora  a koordinátor BOZP na stavbě Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v Lenoře uzavření mandátní smlouvy na tuto službu se Stavební poradnou, spol. s r.o. , Průběžná 48, České Budějovice a pověřuje starostku podpisem mandátní smlouvy.
 3. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Lenora  a zhotovitelem Swietelsky stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED se sídlem Pražská 495, České Budějovice na stavbu Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - Lenora a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 4. Dodatek smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí Lenora a zhotovitelem Swietelsky stavební s.r.o.
 5. Kupní smlouvu mezi Obcí Lenora jako kupující a manželi Marií Pašavovou a Pavlem Pašavou jako prodávajícími na pozemek č. 539/2 – zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 9 metrů čtverečních, k. ú. Lenora za cenu 450,- Kč. Jedná se o pozemek pod autobusovou zastávkou v Zátoni.
 6. Kupní smlouvu mezi Obcí Lenora jako prodávající a manželi Janou a Petrem  Mrázovými jako kupujícími na pozemek parc.č. 286/86 o výměře 22 metrů čtverečních , k.ú. Lenora za 44,- Kč.
 7. Rozpočtové opatření 1/2008
 8. Rozpočtové opatření 2/2008
 9. Zadání výběrového řízení na akci „Oprava kanalizace Lenora“
 10. Zadání výběrového řízení na akci „Park v Lenoře -Sadové úpravy

 

 

 

 

 

 

II. Bere na vědomí:

 

 1. Plnění úkolů ze zasedání Zastupitelstva Obce Lenora ze dne 10.4. 2008

-         žádost o grant na územně plánovací dokumentaci byla podána

-         smlouva  o půjčce na rekonstrukci ČOV mezi Obcí Lenora a JVS  byla podepsána

-         podpisy kupních a nájemních smluv probíhají

 

 1. Poskytnutí grantu  Jihočeského kraje na akci Oprava kanalizace Lenora ve výši 388 500,- Kč na akci Oprava kanalizace Lenora a pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí grantu.

 

 1. Poskytnutí grantu Jihočeského kraje na projekt Lenorská slavnost ve výši 40 000,- Kč a pověřuje starostku podepsáním smlouvy o poskytnutí grantu.

 

 1. Objednávku výměny filtr. tanku na úpravnu vody do Lenory, cena dodávky dle nabídkového rozpočtu činí 236 810,- Kč.

 

III.Pověřuje:

 

Starostku k prověření možností zajištění dopravně-bezpečnostních opatření na  silnici   I.třídy v Lenoře.

 

 

V Lenoře 13.5. 2008