ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VZOR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VZOR

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………

adresa: ……………………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště[1]) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

uvádím, že cestuji do místa:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Podepsáno

den ……………………………………………………………………..

hodina ………………………………………………………………….

Podpis ………………………………………………………………….[1] Pokud bylo místo trvalého pobytu nebo bydliště opuštěno před vyhlášením příslušného krizového opatření, uvede se jen místo aktuálního pobytu.