Revitalizace zeleně v obci

Revitalizace zeleně v obci

Vážení občané, v minulosti již byla snaha řešit okolí obytného souboru č. p. 100, 101 a 102. Zpracovaný projekt Ing. Hájka však nebyl realizován. Nyní pod taktovkou obce probíhá revitalizace prostoru, která je ve shodě s odborným dendrologickým a arboristickým posudkem. V oblasti je nedostatečné množství vhodné zeleně. Naprosto chybí keřové patro a jakýkoliv kvetoucí aspekt. Stromové patro je tvořeno zanedbanou dožívající výsadbou z dob stavby budov. Z hlediska dřevin vhodných do obytných lokalit v intravilánu jsou ve většině případů stávající rozmístění a druhová skladba nevhodné. Jedná se především o exotické jehličnany – cypřiše, jalovce, thuje, smrk pichlavý, které se výrazně nedoporučuje umisťovat do zeleně v rámci obytných ploch.

Probíhající úpravy je nutné rozdělit do několika etap, z nichž první je velmi nepopulární, nicméně nutné odstranění stávající nevhodné výsadby. Odstranění probíhá záměrně brzy na jaře v období hnízdního klidu, takže všichni ptáci si najdou nová hnízdiště. V další etapě probíhající v průběhu dubna bude probíhat výsadba listnatých stromů, včetně ovocných, a následně výsadba keřového okrasného i užitkového patra. Cílem je vytvořit příjemný prostor pro obyvatele nejbližších domů a i pro kolemjdoucí. Ovocné stromy jsou zvoleny z důvodu vysokého ekologického významu pro prostředí, především pro hmyz a ptactvo, ale také pro člověka, pro kterého má mimo jiné význam estetický (jarní kvetení, množství ptactva, podzimní zbarvení listů). V obci i širším okolí ovocné stromy naprosto chybí, ačkoliv v minulosti byly běžné a původním (starým) odrůdám se zde daří velmi dobře. Výsadba stromů bude současně probíhat na více lokalitách v Lenoře za podpory Státního fondu životního prostředí ČR vztahující se na výsadbu listnatých dřevin.

K osvětlení dalšího hojně diskutovaného kácení u vlakové zastávky - jedná se o SOUKROMÝ pozemek p.č. 313/12 (druh pozemku – ostatní plocha, dle platného územního plánu plocha výroby a skladování – lehký průmysl. Pozemek není plochou veřejného prostranství, občanského vybavení ani veřejnou zelení). Mimo jiné byly vykáceny smrky, které neprospívaly a neplnily funkci, pro kterou zde byly pravděpodobně vysazeny (některé utrpěly v minulosti korunový nebo vrcholový zlom). Stromy se nacházely v těsné blízkosti parkoviště, hrozilo poškození cizího majetku nebo bezpečnost osob pohybujících se na veřejné komunikaci. Některé stromy ohrožovaly svou výškou těleso železnice. V neposlední řadě se v místě tvořila skládka různých odpadků, zejména vysloužilé autobaterie, prázdné nádoby od provozních kapalin a směsí do ostřikovačů. Majitel provede jako kompenzaci ekologické újmy náhradní výsadbu vhodnějších dřevin. Cílem majitele je také nechat si vyčistit pozemek od černých skládek a nepořádku, odstranění nevzhledné a odumřelé zeleně.

Chápeme, že pro obyvatele může být odstranění stávající výsadby citlivá záležitost, je ale naprosto zapotřebí se zelení v obci Lenora vykročit směrem přírodě blízkým ( i v souladu CHKO Šumava) a zároveň při výsadbě využívat druhy vhodné do intravilánu obcí a také do české krajiny dle platných metodik a odborné literatury. V Lenoře velmi dlouho (kromě obecního parku, cyklostezky) neproběhla ŽÁDNÁ úprava zeleně většího rozsahu a především výsadba stromů. Stromové patro z dob před 2. světovou válkou v obci dožívá a je zapotřebí tuto situaci včas řešit.

Děkujeme za pochopení.