Usnesení č.5/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 19.6. 2008

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.5/2008

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 19.6. 2008 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  E.Sedlecká, J. Vaňáč , R.Němec

Omluveni: B. Seberová, , L.Nový

Zapsal : J.Vaňáč

Ověřovatelé zápisu : E.Sedlecká, R. Němec

 

Zastupitelstvo obce

 

I.Schválilo:

 

 1. Navržený program, zapisovatele , ověřovatele
 2. Prodej pozemku dle záměru č. 8/2008, tj. pozemku p.č. 279/7, o výměře 820 metrů čtverečních, k. ú. Lenora a p. č. 415, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 metrů čtverečních Miroslavu Geierovi, Lenora 73, za cenu 84 000,- Kč.
 3. Prodej pozemku dle záměru č. 9/2008, tj. pozemku p.č. 286/24 , o výměře 157 metrů čtverečních, k.ú. Lenora Johanně Drobné, Lenora 49, za cenu 15 700,- Kč.
 4. Prodej pozemku dle záměru č. 13/2008, tj. pozemku p.č. 286/28, o výměře 331 metrů čtverečních Františku Mondekovi ,Lenora 59 za cenu 16 550,- Kč.
 5. Prodej pozemku dle záměru č. 15/2008, tj. části  pozemku p.č. 312/4, a to části oddělené geometrickým plánem č. 493-87/2008, o výměře 64 metrů čtverečních, tam označené jako parcela č. 312/25, k. ú. Lenora, Marku Vaňáčovi , za cenu 2 240,- Kč.
 6. Pronájem části pozemku p.č. 279/3 za účelem zemědělského využití dle záměru č.10/2008, a to části o velikosti 600 metrů čtverečních Karlu Naidrovi, Lenora 80,za nájemní cenu 1,- Kč za 1 metr čtvereční ročně. Nájemní doba se sjedná na dobu jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy.
 7. Pronájem částí pozemků 319/100, 319/31, 319/86 k zemědělským účelům dle záměru č. 11/2008, a to částí o výměře 38 000 metrů čtverečních, za nájemní cenu 1 520,- Kč ročně firmě DJK s r.o. Řasnice, Strážný. Nájemní doba se sjedná na dobu jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy.
 8. Pronájem části nemovitosti p.č. 557 dle záměru 12/2008, a to části o výměře 27 metrů čtverečních, k.ú. Lenora za roční nájemné ve výši 100,- Kč Ing. Noreen Kostkové, Sídliště 1. máje 1136, Strakonice. Nájemní doba se sjedná na dobu jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy.
 9. Pronájem nebytových prostor dle záměru č 14/2008, a to prostor o velikosti 31,2 metrů čtv. v domě č.p. 36 v Lenoře jako kancelář Josefu Zieringerovi, Waldkirchen. Nájemné ve výši 1 600,- Kč měsíčně a zálohy na služby ve výši 600,- Kč měsíčně bude nájemcem hrazeno předem v půlročních splátkách. Nájemní doba se sjednává na dobu jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy.
 10. Koupi části pozemku p.č. 286/16, a to části oddělené geometrickým plánem č. 290-154/1999 o výměře 137 metrů čtverečních.
 11. Výběr zhotovitele díla“Oprava kanalizace – Lenora“ společnost VAK Jižní Čechy, Mlýnská 178, Prachatice na základě doporučení hodnotící komise a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
 12. Závěrečný účet obce Lenora za rok 2007 a to bez výhrad, a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků, které konstatuje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Chyby a nedostatky budou odstraněny do 31.10 2008.
 13. Výroční zprávu hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola v Lenoře za rok 2007 a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku takto: fond odměn : 1 000,- Kč, rezervní fond: 22 067,52 Kč.
 14. Koupi exponátů do Sklářského muzea v Lenoře, maximální cena je 200 000,- Kč.
 15. Podání návrhu na soudní vyklizení bytu č.7 v domě č. 102 z důvodu neplacení nájemného.
 16. Využití nebytových prostor v domě č. 87 jako nouzového ubytování pro lidi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
 17. Výběr zhotovitele díla „Park Lenora – sadové úpravy“, kterým bude Ing. Miloslava Novotná, Okrasné zahradnictví, Onšovice, a to na základě doporučení hodnotící komise a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
 18. Rozpočtové opatření č. 3/2008 a č. 4/2008.
 19. Poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Lenora ve výši 11 500,- Kč
 20. Poskytnutí daru Spolku žen Lenora ve výši 5 750,- Kč.
 21. Zřizovací listinu SDH.
 22. Závěrečný účet a Zprávu o výsledku hospodaření DSO Horní Vltava-Boubínsko za rok 2007.
 23. Návrh rozpočtu DSO Horní Vltava - Boubínsko na rok 2008.
 24. Vnitřní organizační směrnici DSO-Horní Vltava – Boubínsko.
 25. Přijetí dotace z grantu Jihočeského kraje – Obce na internetu ve výši 20 795,- Kč.
 26. Přijetí dotace z POV 2008 na Park v Lenoře – Sadové úpravy  ve výši 120 000,- Kč.
 27. Přijetí dotace z POV 2008 Vodovod Zátoň  ve výši 67 000,- Kč.
 28. Příspěvek Obce Lenora na konání cyklistických závodů „Jihočeský MTB pohár – závod Lenora“ dne 22.6. 2008  ve výši 6 000,- Kč.
 29. Smlouva o věcném břemeni na vodní zdroj Vlčí Jámy mezi L. Hošnou a Obcí Lenora.

 

 

 

 

 

II. Bere na vědomí:

 

 1. Plnění úkolů ze zasedání Zastupitelstva Obce Lenora ze dne 13.5. 2008

-         Mandátní smlouva na TDI a koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v Lenoře“ byla podepsána

-         Smlouva o dílo a Dodatek ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace Lenora“ byly podepsány

-         Podpisy kupních a nájemních smluv probíhají

-         Výběrová řízení na akce Park v Lenoře- Sadové úpravy a Oprava kanalizace – Lenora proběhla

 

 1. Text Návštěvního řádu NPŠ a vyjadřuje nesouhlas s navrženým extrémním omezením splouvání Teplé Vltavy. Navrhuje, aby NPŠ

     - zachoval stávající výškový limit hladiny pro splouvání, popř. jej mírně zvýšil

-omezil, popř. zakázal, splouvání tří a vícemístných plavidel

- prováděl důsledně na  celém úseku kontrolu dodržování podmínek splouvání a  využíval sankční možnosti jejich porušování

- zpracoval návrh způsobu regulace splouvání, např. regulace počtu plavidel, zpoplatnění splouvání aj.  

- prováděl dlouhodobý monitoring dopadů regulace na zvláště chráněné organismy vyskytující se na splouvaném úseku.

 1. Informaci  k vydávání obecně závazných vyhlášek dle zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ( stav od 1.1. 2008) a rozhodlo pro rok 2009 sazby daně z nemovitosti neupravovat.
 2. Informaci o ukazatelích rychlosti pro zvýšení dopravní bezpečnosti v obci.
 3. Informaci o přípravě  povodňového plánu pro obec Lenora.
 4. Informaci o odložení věci podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, kterého se měl dopustit zastupitel obce Lenora.
 5. Zprávu z jednání finančního výboru

 

 

 

 

 

 

III.Zrušuje:

 

Bod č. 15 z Usnesení č. 3/2008 z jednání Zastupitelstva obce Lenora dne 10.4. 2008, kterým byl schválen prodej pozemku 312/4 dle záměru č.7/2008, tj. části pozemku o velikosti 18 metrů čtverečních do vlastnictví Marka Vaňáče.

 

 

V Lenoře 19.6. 2008