Usnesení č.6/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 31.7. 2008

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.6/2008

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 31.7. 2008 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková,   E.Sedlecká, J. Vaňáč , R.Němec, B.Seberová,L. Nový

Omluveni: A.Chrapan

Zapsal : B. Seberová

Ověřovatelé zápisu : E.Sedlecká, L. Nový

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

I.Schválilo:

 

 1. Navržený program, zapisovatele , ověřovatele
 2. Rozpočtové opatření č. 5 a 6
 3. Zastupitelstvo obce Lenora si  vyhrazuje právo dle § 84, ods. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 01780611 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, podepsané zástupcem SFŽP dne 24.7. 2008, na akci „Rozšíření  ČOV a  kanalizace Lenora, okres Prachatice, kraj Jihočeský“,  a tuto smlouvu schvaluje.
 4. Odměnu pro členy Zastupitelstva obce Lenora B. Seberovou, E. Sedleckou, A.Chrapana, L.Nového aJ.Krnákovou , kteří se podíleli na realizaci Lenorské slavnosti ve výši 1000,- Kč.
 5. Podání žádosti o dotaci z grantového programu JČ kraje „Tvorba krajiny a podpora biodiverzity“
 6. Smlouvu o poskytnutí grantu SD/OREG/263/08 , účelem grantu je pořízení územního plánu.

 

 

II. Bere na vědomí:

 

 1. Plnění úkolů ze zasedání Zastupitelstva Obce Lenora ze dne 19.6. 2008

-         Smlouva se zhotovitelem díla „Oprava kanalizace Lenora“  VaK JČ je podepsána, stavba probíhá

-         Smlouva se zhotovitelem díla „Park Lenora – sadové úpravy“  Ing. Miloslavou Novotnou, Okrasné zahradnictví Onšovice byla podepsána, realizace probíhá.

-         Kontrolní výbor dosud neprovedl kontrolu výběru místních poplatků za rekreační a lázeňský pobyt a poplatku z ubytovací kapacity . Nový  termín do 30.9. 2008.

 

 1. Žádost farnosti horní Vltavice o příspěvek na opravu kostela v Horní Vltavici
 2. Petici nájemníků bytového domu Lenora 87
 3. Žádost o odprodej části pozemku 286/55 o výměře zhruba 20 metrů čtverečních
 4. Zprávu o průběhu stavby „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace Lenora“

 

 

V Lenoře 31.7. 2008