Usnesení č.7/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 28.8. 2008

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.7/2008

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 28.8. 2008 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková,   E.Sedlecká, J. Vaňáč , R.Němec, B.Seberová,L. Nový, A. Chrapan

Omluveni:

Zapsal : B.Seberová

Ověřovatelé zápisu : J.Vaňáč, R. Němec

 

 

Zastupitelstvo obce

 

I.Schválilo:

 

 1. Zapisovatele , ověřovatele
 2. Navržený program
 3. Navýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Obce Lenora pro rok 2009, a to  takto: cena 1 metru čtverečního v bytech I. kategorie bude 16,95 Kč, cena 1 metru čtverečního v bytech II. kategorie bude 15,70 Kč.
 4. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v hodnotě 550 000,- Kč. Osloveny byly firmy Prolemax Plzeň – nabídku z kapacitních důvodů nepodala, firma Tomovy parky,Karlovice –  návrh s nabídkou  ve výši 499 893 Kč a firma Hras Havířov – návrh s nabídkou ve výši 548 958,30 Kč. OZ schvaluje projekt firmy Hras.   Finanční spoluúčast obce maximálně do výše 30%. Termín podání žádosti 31.10. 2008, zodpovídá starostka obce.
 5. Výběr zhotovitele akce „Obec Lenora – rekonstrukce ZŠ – vybavení kuchyně ZŠ a MŠ“ na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele díla . Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka firmy GAMA HOLDING Praha a.s., odštěpný závod České Budějovice, cena za dílo je 407 395,- Kč, záruka 24 měsíců. Zároveň schvaluje obchodní smlouvu s firmou GAMA HOLDING Praha a.s.
 6. Záměr na prodej bytové jednotky  1+1 s podlahovou plochou 42,81 metrů čtverečních v domě č.p. 68 v Lenoře se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 68 a pozemku parc. č.  st. 205 o výměře 176 metrů čtverečních v k.ú Lenora. Prodej bude realizován ve spolupráci s realitní kanceláří Nemo reality Prachatice.
 7. Podání žaloby k soudu na dlužnou částku u bytu č. 7 v domě č.p. 102 , pokud nedojde k uhrazení dluhu  nájemníkem do splatnosti upomínky, tj. do 31.8. 2008
 8. Podání žaloby na vyklizení bytu a dlužnou částku, pokud nedojde k uhrazení částky nájemníkem v bytě č. 1 v domě č.p. 101.
 9. Rozpočtové opatření č. 7/2008
 10. Podání žádosti o dotaci v rámci Mikroregionu HVB na dva měřiče rychlosti.
 11. Zahájení jednání o plynofikaci v lokalitě Nad Tratí v Lenoře 

 

 

II. Zrušuje:

  1. Bod č. 19 z usnesení 3/2008 ze dne 10.4. 2008 z důvodu jeho neplatnosti, neboť nebylo postupováno v souladu s § 3 zákona č. 13/1997 Sb., tzn. nebylo vydáno správní rozhodnutí se souhlasem vlastníka.  
  2. Bod č. 16 z usnesení č. 5 ze dne  19.6. 2008, a to na základě petice nájemníků z domu č.p. 87. Společné prostory budou započítány do nájmu jednotlivých bytů.

 

 

 

 

 

V Lenoře 28.8. 2008