Usnesení č.1/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 27.1.2009

OBEC  LENORA

                              

 

 Usnesení č.1/2009

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 27.1.2009 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: A.Chrapan, J.Krnáková, B.Seberová, E. Sedlecká, L. Nový,

                 J. Vaňáč

Omluveni: R. Němec

Zapsala : Hana Talafousová

Ověřovatelé zápisu : E. Sedlecká, A.Chrapan

 

 

 

 

1.      ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu E.Sedleckou a A.Chrapana.

2.      ZO bere na vědomí , že na jednání ZO 16.12. 2008 nebyly uloženy úkoly.

3.      ZO schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ na projekt dětského hřiště v Lenoře- „Oranžové hřiště“ ve výši 609 786,- Kč.

4.      ZO schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci z krajského programu prevence kriminality - 2009 na projekt „Prevence kriminality v obci Lenora“ spočívající v osvětlení rizikových míst. Náklady na projekt celkem jsou  271 313,- Kč, výše  požadované dotace je 217 050,- Kč, finanční spoluúčast obce  je  54 263,- Kč.    

5.      ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2009 v rámci Jihočeského krajského  příspěvkového programu odboru kultury cestovního ruchu a památkové péče na projekt „Lenorská slavnost 2009 – tradiční řemesla“. Náklady na projekt celkem jsou 120 000,- Kč, výše požadované dotace je 96 000,- Kč, finanční spoluúčast obce je 24 000,- Kč.

6.      ZO rozhodlo uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace na stavbu STL – plynovod Lenora – Nad Tratí  s Ing. Stanislavem Postlem, Projektování a inženýring, Krčínova 50, 370 11 České Budějovice za nabídnutou cenu maximálně 84 000,- Kč.

7.      ZO schvaluje smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi Obcí Lenora a Společností E.ON Distribuce, a.s. na:

a) využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části nemovitosti p.č.319/91, 319/86, 372/8, k.ú. Lenora

b) využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN s kabelovým pilířem na části nemovitosti p. č. 282/1a 408, k.ú. Lenora.

 

 

8.      ZO projednalo žádosti o pronájem  pozemků ve vlastnictví obce Lenora a:

 

a) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 1/2009 nikdo nereagoval a schvaluje  pronájem částí pozemku 312/4 o velikosti 15 metrů čtverečních40 metrů čtverečních, na nichž stojí kůlny, MUDr. Karlu Kuscheovi,  bytem Lenora 80, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou  165,- Kč ročně ročně.

b) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 2/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku 312/4 o velikosti 25 metrů čtverečních , na níž stojí dřevěná stavba,  Antonínu Chrapanovi, Lenora 117, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně.

c) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 3/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku 312/8 o velikosti 340 metrů čtverečních , který je využíván jako zahrada,  Antonínu Chrapanovi, Lenora 117, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 340,- Kč ročně.

d) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 4/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem částí pozemku 312/8 o velikosti 84 metrů čtverečních90 metrů čtverečních, které jsou využívány jako zahrada,  Janu  Chrapanovi, Lenora 81, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 174,- Kč ročně.

e) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 5/2009 nikdo nereagoval a schvaluje  pronájem částí pozemku 312/4 o velikosti 25 metrů čtverečních, na níž stojí dřevěná stavba,  Janu  Chrapanovi, Lenora 81, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně.

f) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 6/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku 312/4 o velikosti 25 metrů čtverečních, na níž stojí dřevěná stavba,  Magdaleně Kosákové, Lenora 81, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně

g) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 7/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku 312/8 o velikosti 100 metrů čtverečních, která je využívána jako zahrada,  Magdaleně Kosákové, Lenora 81, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně.

h) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 8/2009 nikdo nereagoval a schvaluje o pronájem částí pozemku 312/8 o výměře 30 metrů čtverečních, který je vyžíván jako zahrada,  MUDr. Karlu Kuscheovi,  bytem Lenora 80, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou  100,- Kč ročně.

ch) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 9/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku o velikosti 170 m2 , který bude využit jako zahrada, Pavle Malé,  bytem Lenora 40, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou   170,- Kč ročně.

i) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 10/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku o velikosti 180 m2 , který bude využit jako zahrada, Pavle Malé,  bytem Lenora 40, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou   180,- Kč ročně.

j) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 11/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku o velikosti 15 m2 u domu č.p. 83 za účelem postavení přístřešku na auto paní Petře Šimkové, bytem Lenora 83, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně. 

k) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 12/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku o velikosti 288 m2 , který bude využit jako zahrada, panu Pavlu Filovi, bytem Lenora 100, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou   288,-Kč ročně.

l) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 13/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 316/1  o velikosti 500 m2 , který bude využit jako zahrada a plocha pro chov drobného hospodářského zvířectva , manželům Kateřině a Tomáši Bursovým,  bytem Lenora 66, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou   500,- Kč ročně.

m) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 14/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku o velikosti 150 m2 , který bude využit jako manipulační plocha k domu č. 61, Josefu Jurášovi,  bytem Lenora 61, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou   150,- Kč ročně.

n) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 15/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku o velikosti 551 m2 , který bude využit jako zahrada a pro chov drobného hospodářského zvířectva, manželům Janě a Miroslavu Švecovým,  bytem Lenora 138, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou   551,- Kč ročně.

o) bere na vědomí, že na zveřejněný záměr č. 16/2009 nikdo nereagoval a schvaluje pronájem části pozemku o velikosti 600 metrů čtverečních, který bude využit k zemědělským účelům – sečení trávy, Karlu Naidrovi,  bytem Lenora 80, za  nájemní cenu v místě a čase obvyklou   600,- Kč ročně.

9.         ZO bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství v obci Lenora za rok 2008.

10.       ZO bere na vědomí žádost občanů ze dne 14.1.2009, rozhodlo prozatím        nezahájit           přípravu  zateplování a výměny oken v bytových domech ve vlastnictví            obce Lenora    a vyhrazuje si právo definitivně  rozhodnout po detailní analýze             ekonomických možností obce.

11.       ZO bude pokračovat v získávání dalších informací ohledně možnosti zateplování         nájemních bytových domů v majetku Obce Lenora.

12.       ZO bere na vědomí  rozpočtové opatření č. 13/2008.

13.       ZO schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům v souladu s NV č. 20/2009 ze dne 5.1.2009.

14.       Příspěvek ve výši 1000,- Kč Centru pro zdravotně postižené JČ kraje o.s., pracoviště           Prachatice.

15.       Příspěvek ve výši 3 000,- Kč Nemocnici Vimperk, o.p.s., Pivovarská 317, Vimperk.