Programy podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné a bytové domy v roce 2009

Od března 2009 bude na SFŽP vyhlášen Programy podpory obnovitelných zdrojů a
úspor energie pro rodinné a bytové domy, který je určen pro domácnosti, pro
který bude na čtyřleté období k dispozici až 25 miliard korun a který bude
zaměřen jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při
rekonstrukcích budov a v novostavbách.

V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno
kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie,
náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná
tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a
také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Předpokládané oblasti podpory:

A. Úspory energie na vytápění v obytných budovách

* komplexní zateplení obálky rodinných a bytových domů vedoucí k
dosažení nízkoenergetického standardu budovy
* kvalitní zateplení vybraných částí obálky rodinných a bytových domů
(realizace sady opatření z nabídnutého výběru)

B. Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu

* podpora novostaveb rodinných a bytových domů v pasivním standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody

* výměna neekologického vytápění v rodinných a bytových domech (kotle
na tuhá a kapalná fosilní paliva, elektrické vytápění) za účinné nízkoemisní
zdroje na biomasu a za tepelná čerpadla se stanoveným minimálním topným
faktorem při daných teplotních charakteristikách
* instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do
nízkoenergetických novostaveb rodinných a bytových domů
* instalace solárně-termických kolektorů na obytné budovy

Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na stávající
program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě
příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. Žadatelé instalující
zdroj splňující pouze emisní třídu 3 tedy musí o dotaci zažádat do konce
března v rámci stávajícího programu podpory.

Zpětné podávání žádostí na již zrealizované akce bude v rámci nového
programu omezeno. Nebude možné podpořit akce dokončené před před jeho
vyhlášením. Rozhodným datem bude u obnovitelných zdrojů energie a
rekonstrukcí budov datum převzetí stavby od dodavatelské firmy, u novostaveb
pak datum kolaudace. Realizace opatření bude muset být provedena
kvalifikovanou dodavatelskou firmou.

Vyhlášení programu a zveřejnění podrobných podmínek podpory (včetně výše
dotací) se předpokládá v březnu 2009. Podávání žádostí bude možné od dubna
2009. Předpokládá se průběžné trvání programu až do konce roku 2012.

Do administrace programu se předpokládá zapojení finančních institucí (bank,
stavebních spořitelen apod.). Žádost tedy bude možné kromě krajských
pracovišť Státního fondu životního prostředí podávat také na pobočkách
těchto institucí. O dotaci na více opatření bude možné žádat v jedné
žádosti. Některé kombinace opatření (typicky zateplení a výměna zdroje)
budou zvýhodněny dotačním bonusem.

Podporovanými subjekty v rámci tohoto programu budou různé typy žadatelů
vlastnící rodinné a bytové domy: fyzické osoby, bytová družstva, sdružení
vlastníků, města a obce a podnikatelé. Bude stanovena maximální výše dotace
z tohoto programu pro jeden subjekt za celé programové období do roku 2012.
U novostaveb bude příjemcem dotace první vlastník rodinného domu nebo bytu.

Zateplování panelových bytových domů nebude z tohoto programu podporováno.
Podpora pro panelové domy je možná z programů Ministerstva pro místní
rozvoj.