Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 19.3.2009

OBEC  LENORA

                              

 

 Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 19.3.2009 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: A.Chrapan, J.Krnáková, B.Seberová, E. Sedlecká, L. Nový,

                 J. Vaňáč

Omluveni: R. Němec

Zapsala : Alena Němcová

Ověřovatelé zápisu : J. Krnáková, B. Seberová

 

 

 

 

1.      ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu J. Krnákovou a B. Seberovou.

2.      ZO bere na vědomí , že na jednání ZO 27.1. 2009 nebyly uloženy úkoly.

3.      ZO schvaluje:  a, smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi Obcí Lenora a Společností E.ON Distribuce, a.s. na:

 využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části nemovitosti p.č.316/16 a 316/76, k.ú. Lenora,                                                           b, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Lenora a E.ON Distribuce,a.s. na využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části nemovitosti  p.č. 311/1, k.ú. Lenora .

4.      ZO schvaluje Rozpočet Obce Lenora na rok 2009.

5.      ZO schvaluje podání žádosti o grant z grantového programu Rozšíření stávajících kapacit MŠ, rekonstrukce a modernizace  vybavení budov, Opatření č. 2 v maximální možné výši 500 000,- Kč na výměnu oken v  budově mateřské školy. Finanční spoluúčast obce bude hrazena z přebytku rozpočtu z minulých let.

6.      ZO  schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace k zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl konvergence, Typový projekt – Czech Point – Kontaktní  místo pro obec Lenora a pověřuje starostku obce jejich podpisem.

7.      ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku p.č. 312/8 – zahrada o výměře 2013 metrů čtv. v k. ú. Lenora , a to části zakreslené na přiložené katastrální mapě o velikosti 275 metrů čtverečních80 metrů čtverečních, které jsou využívány jako zahrada. Konstatuje, že na zveřejněný záměr č. 17/2009 nikdo nereagoval, a schvaluje pronájem  Miloslavu Vlkovi, Lenora 82, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou  335,-. Kč ročně. Nájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce.

 

8.      ZO projednalo žádost o pronájem části  pozemku  p.č. 312/8 – zahrada o výměře 2013 metrů čtv., k. ú. Lenora, a to části zakreslené na přiložené katastrální mapě o velikosti 34 metrů čtverečních,  na níž stojí dřevěné stavby. Konstatuje, že na zveřejněný záměr č.18/2009 nikdo nereagoval, a schvaluje pronájem  Miloslavu Vlkovi, Lenora 82, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou  102,- Kč ročně. Nájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce.

9.      ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku  p.č. 312/5 – ostatní plocha o výměře 208 metrů čtverečních, a to části zakreslené na přiložené katastrální mapě o výměře 100 metrů čtverečních, za účelem využití plochy jako zahrady. Konstatuje, že na zveřejněný záměr č. 19/2009 nikdo nereagoval, a schvaluje pronájem pozemku Marku Vaňáčovi, Lenora 26, za cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně. Nájemní doba se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce.

10.  ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 13.5. 2008 uzavřené mezi objednatelem  Obec Lenora a zhotovitelem Swietelsky  stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Střed, Pražská 495, 370 04 České Budějovice, kterým se mění termín dokončení díla „Rozšíření kanalizace a ČOV Lenora“  do 31.8. 2009. Zároveň schvaluje podání žádosti na SFŽP  o prodloužení termínu dokončení akce „ Rozšíření kanalizace a ČOV Lenora“.

11.  ZO schvaluje Smlouvu o dílo na poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS mezi objednatelem Obcí Lenora a zhotovitelem Geoplan Prachatice, s.r.o., Družstevní 92, 383 01 Prachatice, jejímž předmětem je dodání a instalace geografického informačního servisu MISYS.

12.  ZO projednalo nabídku  Pavla Jegyináka a Hany Jegyinákové na odkoupení nemovitosti  vedené u Katastrálního úřadu  pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Lenora a katastrální území Lenora , na listu vlastnictví č. 352, tam označené jako parcela p.č. 316/65, trvalý travní porost,o výměře 809 metrů čtverečních a rozhodlo uvedenou nemovitost nekoupit.

13.  ZO bere na vědomí Rozhodnutí Obecního úřadu v Lenoře jako správce místních poplatků, kterým byly na základě  § 66 ods. 1 a 2 zákona č. 337/1992 Sb.  a § 16 zákona č. 565/1990 Sb. v platném znění odepsány 4 místní poplatky za komunální odpad v celkové částce  1 800,- Kč za rok 2008. Na základě obecně závazné vyhlášky Obce Lenora  č. 4/2007 bylo poskytnuto osvobození 87 poplatníkům v celkové výši  35 422,50 Kč.

14.  ZO bere na vědomí a souhlasí s tím, že celková ztráta z hospodářské činnosti Obce Lenora v roce 2008 ve výši 10 301,76 Kč vznikla z důvodů vícenákladů na provoz výstavy skla a Infocentra  a bude pokryta ze zisku hospodářské činnosti Obce Lenora z minulých let. Ziskový podíl výsledku hospodaření bytového fondu ve výši 16 772,34 Kč bude ponechán na účtu bytového fondu ve prospěch oprav.

15.  ZO rozhodlo podat žádost  Jihočeskému vodárenskému svazu o odložení první splátky půjčky na stavbu „Rekonstrukce  ČOV a dostavba kanalizace Lenora“.

16.  ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lenora za rok 2008, která konstatuje, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které již byly napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky(§10 ods. 3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)

17.  ZO schvaluje výslednou kalkulaci ceny vodného a stočného za rok 2008.

18.  ZO projednalo žádost nájemce bytu č.101/9 ve vlastnictví Obce Lenora o prodloužení splatnosti dluhu a rozhodlo prodloužit splatnost dlužné částky za nájemné a zálohy na služby do 31.8. 2009.

19.  ZO rozhodlo převést část zůstatku na běžném účtu Obce Lenora u KB  na termínovaný účet zřízený u ČSOB za účelem vyššího zhodnocení finančních prostředků.

20.  ZO bere na vědomí dopis občanů Obce Lenora, v němž vyjadřují požadavek na vybudování chodníku od pošty k hotelu Chata v Lenoře a rozhodlo zahájit přípravné práce nutné k realizaci stavby chodníku v příštích letech.