Usnesení OZ ze dne 15.4.2009

 

OBEC  LENORA

 

Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 15.4.2009 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: A.Chrapan, J.Krnáková, B.Seberová, E.Sedlecká, L.Nový, J.Vaňáč, F.Stibal

Omluveni:  0

Zapsala : Hana Talafousová

Ověřovatelé zápisu : A.Chrapan, L. Nový

 

 

 

 

1.      ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu A.Chrapana a L. Nového.

2.      ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání ZO 19.3. 2009.

3.      ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi Obcí Lenora a Společností E.ON Distribuce, a.s. na využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového venkovního a  kabelového vedení VN, nového kabelového vedení NN, uzemnění a nové kabelové skříně na části zatížených nemovitostí 275/2, 304/2, 311/1, 312/4, 312/11, 312/15, 312/18, 322/1, k. ú Lenora (dle geometrického plánu  č. 515-17/2009 , potvrzeným Katastrálním pracovištěm Prachatice  dne 10. 3.2009 pod č. 191/2009.

4.       ZO bere na vědomí informaci o souvislostech a dopadech skutečnosti, že v průběhu roku 2009 se někteří účastníci Smlouvy o spolupráci ze dne 28.12. 2001 (dále jen účastníci) stanou plátci DPH. ZO schvaluje odstoupení od Smlouvy o spolupráci ze dne 28.12. 2001 těch účastníků, kteří se plátci DPH nestanou, dle přílohy č. 2, a odkoupení podílu těchto účastníků. Tento podíl je roven vkladu odstupujících obcí na II.etapu skládky a bude vyplacen na základě splátkového kalendáře v období 2 let z prostředků Fondu skládky dle přílohy č. 2. ZO schvaluje vybudování 2. sekce III. etapy skládky v roce 2009. ZO bere na vědomí, že Město Prachatice přijme úvěr ve výši 13,5 mil. na 7 let na dostavbu celé III. etapy skládky. ZO schvaluje splácení úvěru včetně úroků a poplatků s ním spojených z prostředků Fondu skládky. Schvaluje návrh financování 2.sekce III. etapy skládky dle přílohy č. 1 s tím, že přesná výše investice bude upřesněna po výběrovém řízení. ZO pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku ke Smlouvě o spolupráci.

5.      ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z grantu Jihočeského kraje Živá kultura na Lenorskou slavnost 2009.

6.      ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací.

7.      ZO projednalo žádost o prodej  částí nemovitostí zapsaných u  Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice,  v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora,pozemkové parcely p. č. 286/31– ostatní plocha o výměře 1 041m2 v k.ú. Lenora,  a pozemkové parcely p.č. 286/79 – ostatní plocha o výměře 279 metrů čtverečních, označené na listu vlastnictví č.10001,  a to částí určených geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 512-2/2009 ze dne 4.1.2009,odsouhlaseného katastrálním úřadem v Prachaticích dne 2.3.2009,  p.č. 286/88 o výměře 16 metrů čtverečních a p.č. 286/89 o výměře 14 metrů .Konstatuje, že na záměr č. 23/2009 nikdo nereagoval schvaluje prodej pozemků Evě Wittnerové, Lenora 18, za cenu v místě a čase obvyklou 3 000,- Kč.

8.      ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku 312/14, ostatní plocha o celkové výměře 3 047 metrů čtv. , k.ú. Lenora, dle záměru č. 20/2009, a to části dle přiloženého nákresu o výměře 80 metrů čtv. Konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a schvaluje pronájem pozemku Růženě Čadkové , Lenora 84,  za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně, na dobu neurčitou.

9.      ZO projednalo žádost  o pronájem části pozemku  312/4, ostatní plocha, o celkové výměře 3 047 metrů čtv. , k. ú. Lenora, dle záměru č. 21/2009, a to části dle přiloženého nákresu o výměře 12 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval  a schvaluje pronájem pozemku Viktoru Kubincovi, Sídliště Míru 253, Volary, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně, na dobu neurčitou.

10.  ZO projednalo žádost o pronájem  části pozemku 312/14, ostatní plocha o celkové výměře 3 047 metrů čtv. , k.ú. Lenora, dle záměru č. 22/2009, a to části dle přiloženého nákresu o výměře 103,5 metrů čtv. Konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a schvaluje pronájem pozemku Jaroslavu Nováčkovi, Lenora 83  za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 104,- Kč ročně, na dobu neurčitou.

11.  ZO schvaluje výroční zprávu  o činnosti školy za školní rok 2007/08.

12.  ZO schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi Obcí Lenora a Policií ČR, obv. Oddělením Horní Vltavice.

13.  ZO schvaluje zadat poptávku na vybavení kanceláře OÚ novým nábytkem.