Usnesení OZ č.1/2007 ze 20.2.2007

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.1/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 20.2. 2006 v zasedací místnosti OU

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan, , R.Němec, L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká

Omluveni: A.Jírová

 

Zapsala : B.Seberová

Ověřovatelé zápisu : J.Krnáková, E.Sedlecká

 

Zastupitelstvo obce

I.Schválilo:

1.      Navržený program , zapisovatele, ověřovatele

 

2.      Podat žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 539/1 v k.ú. Lenora - část autobusové zastávky, a o úplatný převod pozemku p.č.1/3 v k.ú. Lenora – plocha před autobusovou zastávkou od Pozemkového fondu ČR.

 

3.      Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č.1/2007, o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.

 

4.      Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č.2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

5.      Finanční dar 1.000,- Kč na sociální služby , pro zdravotně postižené děti, mládež, dospělé i seniory a jejich rodinné příslušníky z celého okresu Prachatice.

 

6.      Ponechání hospodářského výsledku za rok 2006 z bytového fondu po zdanění v částce 181.653,- Kč na účtu bytového fondu .Částka bude použita ve prospěch oprav na bytový fond v roce 2007.

 

7.      Rozpočtové opatření č.1/2007

 

8.      Odměny členů zastupitelstva,členů a předsedů výborů

 

9.      Nekoupit nemovitost  v k.ú.Lenora č.316/65, na které si vymínilo věcné předkupní právo podle kupní smlouvy V11 2367/2000 ze dne 19.12.2000.Předkupní právo bylo nabídnuto dopisem z 12.2.2007 č.j.173, Pavolem Jegyinákem a Hanou Jegyinákovou oba bytem Lenora 87.

 

10.  Vytvořit všechny podmínky pro nabízený bezplatný převod nemovitostí a vybavení od výkonného výboru TJ Křišťál Lenora.

 

11.  Postavit a instalovat v „Přípravně pečení chleba“ v č.p.33 toalety s umyvadlem. Projednat  řádnou nájemní smlouvu na tyto nebytové prostory.

 

12.  S účetním odpisem pohledávky ve výši 15 143,- Kč, spočívající v dluhu Luboše Janáče za nájem bytu č.1, čp.40, 384 42 Lenora .

 

13.  S účetním odpisem pohledávky ve výši 4379,- Kč, spočívající v dluhu Aleny Týmalové za nájem bytu č.4, čp.68, 384 42 Lenora.

 

14.  Uhradit fakturu č.07/2007, firmě UA Projekce, Boleslavova 30, 370 06 Č.Budějovice, ve výši 77 350,- Kč , za zpracování- 1.etapu P+R, problémový výkres, výkres limitů.

 

15.  Kronikáře Obce Lenora bude vykonávat MUDr. Edita Sedlecká, bytem Lenora 44

 

16.  S podáním žádosti o příspěvek z dotačního titulu č.06 Akční plán programu rozvoje kraje pro rok 2007 grantového programu č.65 Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku, na akci „Informační středisko Lenora“.

 

17.  S podáním žádosti na  SFŽP ČR o přesunutí  žádosti,  o podporu ze SFŽP ČR na akci „Rozšíření kanalizace a ČOV Lenora“, na příští zasedání Rady Fondu.

 

18.  Nakládat z nemovitostmi v k.ú. Lenora na listu vlastnictví č.10001, tam označenými jako parc.st.č.346 – dům č.p.31 ; 347 – dům č.p.32 ; 378 – dům č.p.33.Domy a pozemky se budou prodávat formou vlastnictví bytových jednotek.Seznámit nájemníky dotčených bytových jednotek o prodeji a orientační ceně za m2 ,požádat je o písemné sdělení, zda budou mít o koupi bytu zájem.          

 

19.  S předloženou změnou v Pravidlech upravujících otázky související s přidělováním bytů,zajišťování bytových náhrad a nájmem bytů v domech ve vlastnictví Obce Lenora.

 

 

 

 

II. Bere na vědomí:

  1. Postup prací na projektu nového Územního plánu obce
  2. Uzavření MŠ během jarních prázdnin

 

III.Zamítá:

  1. Odpuštění penále na nezaplaceném nájmu, která byla předána exekučnímu úřadu, paní Marii Šubové Lenora č.p.100.
  2. Pronájem pozemku par.č. 319/172, o výměře 585 m2 – ostatní plocha,žadateli p.Brandová Anna , bytem Lenora 41.

 

 

IV.Projednalo:

  1. Možnost sběru papíru v Základní škole Lenora