Usnesení OZ ze dne 11.6.2009

 

OBEC LENORA

 

 

 


Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 11.6. 2009 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: A.Chrapan, J.Krnáková, B.Seberová, , L. Nový,

            J. Vaňáč, F. Stibal

Omluveni:  E. Sedlecká

Zapsala : Alena Němcová

Ověřovatelé zápisu : B.Seberová, F. Stibal

 

 

 

 

1.      ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu E.Sedleckou a F. Stibala.

2.      ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání ZO 15.4. 2009.

3.      ZO schvaluje závěrečný účet Obce Lenora bez výhrad.

4.      ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko a to bez výhrad.

5.      ZO Lenora vydává podle § 43 ods. 4 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Územní plán Lenora formou opatření obecné povahy ( viz příloha tohoto usnesení).

6.      ZO bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva obce Lenora ze dne 4.5.2009.

7.      ZO bere na vědomí zamítnutí žádosti o grant na výstavbu dětského hřiště (Oranžové hřiště)

ZO bere na vědomí oznámení o zamítnutí grantu na projekt „Výměna oken v MŠ Lenora“

8.      ZO schvaluje investiční akci „Prevence kriminality v obci Lenora“ spočívající v osvětlení rizikových míst. Náklady na projekt celkem jsou 204 000,- Kč,výše přidělené dotace je 145 000,- Kč, minimální spoluúčast obce činí 20%, dle rozpočtu akce činí 59 000,- Kč.

9.      ZO schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora do Regionálního operačního programu Jihozápad, prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Obec Lenora souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace. Je zajištěno financování tohoto projektu až do výše 7 milionů Kč prostřednictvím úvěru od banky.

10. ZO obce Lenora schvaluje přistoupení Obce Lenora k projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ v rámci ROP NUTS II Jihozápad. ZO prohlašuje, že Obec Lenora má dostatečné finanční prostředky k financování projektu Marketingová strategie a           propagace Šumavy v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 300 000,- Kč.       ZO obce Lenora se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Obcí        Lenora, zkrácení či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, převede , a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava – západ. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Obcí Lenora a Mikroregionem Šumava – západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet mikroregionu v případě porušení dotačních podmínek obcí a       krácení či odebrání dotací.

11.  ZO projednalo žádost o prodej  částí nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora dle záměru č. 27/2009 a konstatuje, že na záměr č. 27/2009 nikdo nereagoval. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely p. č. 124/1– zastavěná plocha a nádvoří o výměře  640m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části určené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 480-279/2007 ,tam označené písmenem b, o výměře 27 metrů čtverečních, za cenu v místě a čase obvyklou 2 700,- Kč Antonínu Chrapanovi a Haně Chrapanové, Lenora 117, 384 42 Lenora.

12. ZO projednalo žádost o prodej  částí nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora dle záměru č. 28/2009 a konstatuje, že na záměr č. 28/2009 nikdo nereagoval. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely p. č. 319/194– trvalý travní porost, o výměře 388 m2   v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, za cenu v místě a čase obvyklou 19 400,- Kč Michalu Střídovi, Lenora 24, 384 42 Lenora.

13. ZO projednalo žádost o prodej  částí nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora dle záměru č. 29/2009 a konstatuje, že na záměr č. 29/2009 nikdo nereagoval. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely p. č. 312/15– ostatní plocha, o výměře 901 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části oddělené geometrickým plánem č. 514-7/2009, tam označené jako pozemek č. st. 567, o výměře 12 metrů čtverečních, za cenu 440,- Kč, určenou znaleckým posudkem č. 718-82/09, Martina Cettla, Kostelní 10, České Budějovice, společnosti E.ON Distribuce,a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice.

14. ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku 312/8, zahrada o celkové výměře 2 013 metrů čtv. , k.ú. Lenora, dle záměru č. 24/2009, a to části dle přiloženého nákresu o výměře 136 metrů čtv. Konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a schvaluje pronájem pozemku Marii Pojslové, Lenora 82, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 136,- Kč ročně, na dobu neurčitou.

15. ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku 312/8, zahrada o celkové výměře 2 013 metrů čtv. , k.ú. Lenora, dle záměru č. 25/2009, a to části dle přiloženého nákresu o výměře 12 metrů čtv. Konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a schvaluje pronájem pozemku Heleně Blaszkové, Lenora 80, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně, na dobu neurčitou.

16. ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku 312/4, ostatní plocha o výměře 2 202 metrů čtv. , k.ú. Lenora, dle záměru č. 26/2009, a to části dle přiloženého nákresu o výměře 34 metrů čtv. Konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a schvaluje pronájem pozemku Heleně Blaszkové, Lenora 80, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně, na dobu neurčitou.

 

17. ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku 312/14, ostatní plocha o výměře  3 047 metrů čtv. , k.ú. Lenora, dle záměru č. 30/2009, a to části dle přiloženého nákresu o výměře 12 metrů čtv. Konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a schvaluje pronájem pozemku Waltraud Bremové, Lenora 82, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně, na dobu neurčitou.

18. ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku 312/14, ostatní plocha o výměře 3 047 metrů čtv. , k.ú. Lenora, dle záměru č. 31/2009, a to části dle přiloženého nákresu o výměře 100 metrů čtv. Konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a schvaluje pronájem pozemku Věře Bártové, Lenora 83, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně, na dobu neurčitou.

19. ZO projednalo žádost o pronájem pozemků dle záměru č. 32/2009 , konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval. ZO schvaluje pronájem částí  poz.parc.č   319/100 – ostatní plocha, o výměře 5643m2 , poz.parc.č. 319/31, trvalý travní porost, o výměře 13 160 metrů čtverečních a poz.parc.č. 319/86, trvalý travní porost, o výměře 65 393 metrů čtverečních, k.ú.Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, firmě DJK s.r.o., Řasnice 18, 384 43 Strážný. Jedná se o části pozemků zakreslených v příloze záměru č. 32/2009 o celkové výměře 30 000 metrů čtverečních. Pozemky budou pronajaty za nájemní cenu v místě a času obvyklou 1818,- Kč ročně. Pozemky budou zemědělsky využity -sečení trávy. Nájemní doba se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne následujícího měsíce, ve kterém byla výpověď podaná. Roční nájemné bude nájemcem hrazeno kupředu k 1.10. běžného roku.

20. ZO schvaluje koupi části pozemku p.č. 286/11, ost. plocha ,o výměře 571 metrů čtverečních , a to části oddělené geom. plánem č. 290-154/1999, tam označené jako p.č. 286/73, o výměře 80 metrů čtverečních, k. ú. Lenora, za cenu 2,- Kč za 1 metr čtvereční. ZO schvaluje koupi části pozemku p.č. 286/12, zahrada, o výměře 502 metrů čtverečních, a to části oddělené geom. plánem č. 290 – 154/1999, tam označené jako p.č. 286/72, o výměře 77 metrů čtverečních, k. ú. Lenora, za cenu 2,- Kč za 1 metr čtvereční.

21. ZO schvaluje koupi části pozemku p.č. 286/16, travní porost ,o výměře 650 metrů čtverečních , a to části oddělené geom. plánem č. 290-154/1999, tam označené jako p.č. 286/75, o výměře 137 metrů čtverečních, k. ú. Lenora, za cenu 2,- Kč za 1 metr čtvereční.

22. ZO schvaluje Plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace na období 2009-2018 pro obec Lenora.

23. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01780611 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Tímto dodatkem se termín dokončení stavebních a montážních prací uvedený v bodu písm. b, prodlužuje do 09/2009.Termín dokončení akce uvedený v bodu 5, písm. b, se prodlužuje do 10/2010. Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce uvedený v bodu 5, písm. c, se prodlužuje do 01/2011.

24. ZO schvaluje změnu Pravidel upravujících otázky související s přidělováním bytů, zajišťováním bytových náhrad a nájmem bytů, v domech ve vlastnictví Obce Lenora.

25. ZO bere na vědomí zamítnutí žádosti Obce Lenora o odklad splatnosti splátek půjčky od JVS na financování akce „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace Lenora“.

26. ZO schvaluje pozemkovou úpravu dle přílohy tohoto usnesení, tj. soupisu nároků Obce Lenora, soupisu nových pozemků a kopie katastrální mapy.

27. ZO schvaluje Dodatek č. 2 k Vnitřní směrnici č. 2/2007 pro ekonomickou oblast ze dne 11.12.2007 dle přílohy tohoto usnesení.

28. ZO schvaluje odstoupení od Smlouvy o spolupráci ze dne 28.12. 2001 týkající se provozu skládky na Libínském Sedle a vyplacení podílu Obce Lenora ostatními účastníky Smlouvy o spolupráci.

29. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy tohoto usnesení.

30. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy tohoto usnesení.

31. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy tohoto usnesení.