ROZHODNUTÍ Č. 1/2009 HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ PRO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD –JIHOČESKÝ KRAJ
hejtman
Mgr. Jiří Zimola

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 493, 492 fax: 386 354 967
e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz,
V Českých Budějovicích dne 28.června.2009

 

ROZHODNUTÍ č. 1/2009
HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ
PRO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE


Čl. I.
Vyhlášení stavu nebezpečí
Podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),


v y h l a š u j i

pro území části Jihočeského kraje


Obec s rozšířenou působností Písek - Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerezce, Nevězice, Olešná, Orlík nad Vltavou, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I., Probulov, Protivín, Předotice, Putim, Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár.

Obec s rozšířenou působností Prachatice - Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, Žernovice.


Obec s rozšířenou působností Strakonice - Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Hlupín, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty–Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice, Malenice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky.

Obec s rozšířenou působností Vodňany - Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Pivkovice, Měkynec, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany.

na dobu od 28.06.2009 čas 10:00 hod. do 05.07.2009 čas 24:00 hod.

s t a v n e b e z p e č í

z důvodu bezprostředního ohrožení životů, zdraví a majetku a k vytvoření podmínek pro provádění záchranných a likvidačních prací a plnění neodkladných úkolů spojených s řešením krizové situace nastalé v důsledku dosažení III.stupňů povodňové aktivity na tocích Blanice, Volyňka, Otava, Bezdrevský (Netolický) a Zlatý potok s průtoky dosahujícími hodnoty Q50. Na základě doporučení povodňové komise Jihočeského kraje, kdy rozsah povodní přesahuje území více obcí s rozšířenou působností a není již možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, jsem rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí.

Čl. II.
Koordinace a organizace činností
Podle § 14 odst. 3 z..č. 240/2000 Sb., přebírám od okamžiku účinnosti tohoto rozhodnutí v rozsahu a za podmínek stanovených krizovým zákonem koordinaci záchranných a likvidačních prací, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví, organizaci a koordinaci evakuace, nouzového ubytování, nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, ve spolupráci s ostatními složkami a orgány zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku na území, kde bude provedena evakuace. Současně přebírám organizaci a koordinaci humanitární pomoci a ochranu práv a oprávněných zájmů krizovou situací bezprostředně

Čl. III.
Krizová opatření
K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 odst. 5 z.č. 240/2000 Sb., tato krizová opatření

a) ukládání pracovní výpomoci,
b) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky,
c) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za
účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení,


Krizová opatření se využijí jen za podmínek stanovených dále tímto rozhodnutím, v rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace a v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. .

Ad a) Pracovní výpomoc
1. Podle § 14 odst. 5 písm. a) z.č. 240/2000 Sb., ukládám fyzickým osobám, které jsou státními občany České republiky pracovní výpomoc. Toto opatření se využije jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace.

2. Pracovní výpomoc fyzickým osobám ukládá starosta obce, na jejímž území je vyhlášen stav nebezpečí.
Po ukončení této povinnosti vydá obec fyzickým osobám potvrzení. Potvrzení obsahuje, zejména osobní údaje fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.

3. Osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny se dostavit neprodleně na výzvu starosty obce na obecní úřad podle místa trvalého bydliště.

4. Fyzické osoby, na které se vztahuje pracovní výpomoc, jsou povinny uposlechnout výzvy k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní výpomoci a vykonávat uloženou pracovní výpomoc. Osoby, kterým nelze pracovní výpomoc uložit nebo jsou od pracovní výpomoci osvobozeny, mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. Vykonávat uloženou pracovní povinnost může fyzická osoba odmítnout, pokud by ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. V případě, že fyzická osoba není schopna ze zdravotních důvodů uloženou pracovní výpomoc konat, doloží tuto skutečnost lékařským posudkem svého praktického lékařem, který je povinen přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické osoby a posoudit její zdravotní způsobilost k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži orgánu, který uložil pracovní výpomoc.

Ad b) Povinnost poskytnout věcné prostředky
1. Podle § 14 odst. 5 písm.a) z.č. 240/2000 Sb., ukládám právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám povinnost poskytnout věcné prostředky nebo věcné prostředky s obsluhou k řešení krizové situace. Toto opatření se využije jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. Věcnými prostředky jsou movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, územních samosprávných celků a právnických nebo fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít při řešení krizových situací.
Povinnost poskytnout věcný prostředek ukládá právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a ostatním fyzickým osobám hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit těmto osobám také starosta obce, na jejímž území byl vyhlášen stav nebezpečí. Starosta obce o uložení povinnosti neprodleně informuje hejtmana cestou OPIS HZS Jihočeského kraje.

Ten, kdo uložil povinnost poskytnout věcný prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl a současně mu vydá potvrzení o jeho využití. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.

2. Hejtman může uložit povinnost poskytnout věcný prostředek pouze fyzickým osobám, které mají na území kraje, kde je vyhlášen stav nebezpečí, přihlášený trvalý pobyt, dále právnickým osobám, které mají na tomto území sídlo právnické osoby nebo její organizační složky a podnikajícím fyzickým osobám, které mají na území kraje, kde je vyhlášen stav nebezpečí místo podnikání.

3. Při nebezpečí z prodlení může starosta obce uložit povinnost poskytnout věcné prostředky pouze fyzickým osobám, které mají ve správním obvodu obce, na jejímž území je vyhlášen stav nebezpečí, přihlášený trvalý pobyt, právnickým osobám, které mají ve správním obvodu sídlo právnické osoby nebo její organizační složky a podnikajícím fyzickým osobám, které mají ve správním obvodu obce místo podnikání.

4. Hejtman nebo starosta, který uložil povinnost poskytnout věcný prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl a současně mu vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.

5 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny poskytnout požadované věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu shora uvedených oprávněných orgánů krizového řízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Fyzická osoba bude poučena o možnosti odmítnout poskytnutí požadovaného věcného prostředku, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

Ad c) Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za
účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení

K realizaci a využití tohoto krizového opatření je nutný předchozí výslovný souhlas a písemný pokyn hejtmana kraje.


Čl. IV.
Výjimky
Poskytnutí věcných prostředků a pracovní výpomoc nelze uložit fyzickým osobám, které požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní výpomoc ostatním cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.
Od pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let, osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, plně invalidní osoby, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Dále jsou od pracovní výpomoc osvobozeny ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení. Ženám lze uložit pouze takovou pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem.
Osoby osvobozené od pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

Čl. V.
Pokuty
Za nesplnění povinností podle z.č. 240/2000 Sb., v době krizového stavu může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit
a) fyzické osobě pokutu do výše 50 000,-- Kč,
b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 10 000 000,- Kč.

Čl. VI.
Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní výpomoci,
náhrada škody
Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku a vykonání pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada v rozsahu a za podmínek stanovených v § 35 z.č. 240/2000 Sb., v platném znění. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.
Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.
Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků, náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při výkonu uložené pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci organizované činnosti, se poskytuje v rozsahu a za podmínek stanovených v § 36 z.č. 240/2000 Sb.
Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.

Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová situace a musela být nařízena krizová opatření.

Čl. VII.
Vztah ke správnímu řádu
Na rozhodování a ukládání povinností podle z.č. 240/2000 Sb., se nevztahuje správní řád, s výjimkou řízení o uložení pokut podle § 34 citovaného zákona.

Čl. VIII.
Účinnost
Z důvodu naléhavého obecného zájmu , který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví, majetku, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 28.06.2009 v 10:00 hodin.

Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.

 

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
v.r.

 


Vyvěšeno dne 28.6.2009 v 11:00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Rozhodnutí zveřejní starosta obce na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen.