Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 11.8. 2009

 

OBEC LENORA

 

 

 


Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 11.8. 2009 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: A.Chrapan, J.Krnáková, B.Seberová, , L. Nový, J. Vaňáč, F. Stibal,

Omluveni: E. Sedlecká

Zapsala : Hana Talafousová

Ověřovatelé zápisu : J. Vaňáč, L. Nový

 

1.      ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu J. Vaňáče a L. Nového.

2.      ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání ZO 11.6. 2009.

3.      ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 01780611 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky uzavřené mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4, zastoupeným Ing. arch. Petrem Štěpánkem , Ph.D., a Obcí Lenora, 384 42 Lenora 36, zastoupené starostkou Mgr. Jaroslavou Krnákovou.

4.       ZO schvaluje prodej části nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj , Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora pozemkové parcely p. č. 309/1 – ostatní plocha o výměře 1482 metrů čtverečních v k. ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č. 10001 , a to části určené geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 509-584/2008, tam označené jako p.č. 309/9, o výměře 86 metrů čtverečních , za cenu v místě a čase obvyklou 4 300,- Kč Martě Kanděrové, Čelakovského 352, 385 01 Vimperk.

5.      ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu mezi Obcí Lenora, Lenora 36 a E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 , 370 49 České Budějovice , umožňujícího využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN na části zatížené nemovitosti.č. 313/6, k. ú. Lenora, která je vymezena geometrickým plánem č. 518-2550/2009.

6.      ZO schvaluje zvýšení nájemného dle návrhu MěSD, s.r. o. Vimperk, s platností od 01.01. 2010 , a to v maximální možné výši v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., a  také z údajů Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.

7.      ZO schvaluje licenční smlouvu mezi GEFOS, a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Libeň a Obcí Lenora, Lenora 36, jejímž předmětem je oprávnění k výkonu práva užít ortofotomap správního území Lenora v jejích správních hranicích.

8.      ZO schvaluje podání žádosti o grant z grantového programu Jihočeského kraje na opravu vodohospodářských zařízení, a to na opravu kanalizace před domem č.p. 87 v Lenoře a na zrušení septiku za školou s předpokládaným rozpočtem akcí 900 000,- Kč.

9.      ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy tohoto usnesení.

10. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy tohoto usnesení.

11. ZO schvaluje Směrnici č. 1/2009 pro tvorbu a užití Sociálního fondu Obce Lenora

12. Bere na vědomí zprávu komise na vyhodnocení nabídek z poptávkového řízení na akci Pracoviště Czech Point a datová schránka. ZO schvaluje dodavatele na výše zmíněnou akci firmu FireData – Jaroslav Brabec, telekomunikace , počítače, 1. máje 3, 385 01 Vimperk.

13. Bere na vědomí zprávu komise na vyhodnocení nabídek z poptávkového řízení na akci Měřič rychlosti. ZO schvaluje dodavatele měřiče rychlosti firmu Ing. Petr Chábera, Radarová zařízení pro bezpečnost silničního provozu, Hraniční 507, 386 01 Strakonice.

14. Schvaluje zadání výběrového řízení na stavbu veřejného osvětlení v rámci dotačního programu Prevence kriminality a pověřuje starostku jeho realizací.

15. ZO konstatuje , že na záměr č. 34/2009 na prodej bytové jednotky č. 33/6, tj. byt 3+1 o velikosti 75,16 metrů čtverečních, k němuž přináleží podíl na společných částech domu č.p. 33 a stavebním pozemku p.č. 348, k. ú. Lenora o výměře 166 metrů čtverečních, který činí 7516/41934, reagoval jediný zájemce Robert Belák , Lenora 33. ZO schvaluje prodej výše zmíněné bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu a pozemku Robertu Belákovi, Lenora 33, za nabídnutou cenu 190 000,- Kč.

16. ZO bere na vědomí nabídku dosavadních nájemců Renaty a Luboše Boštíkových, Lenora 52, na odkoupení bytu 4/52 a konstatuje, že žádnou další nabídku neobdržela. ZO schvaluje prodej bytové jednotky 4/52, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p.52 a stavebním pozemku p.č. 139 o výměře 760 metrů čtverečních Renatě a Luboši Boštíkovým, Lenora 52, za cenu 252 642,- Kč.

17. ZO schvaluje koupi sokolovny, tj. budovy č.p. 45 , parcelu p.č. 172, o výměře 414 metrů čtverečních, parcelu 279/6 o výměře 345 metrů čtverečních,  a fotbalových  kabin na pozemku p.č. 275/12 od TJ Křišťál Lenora. ZO schvaluje pořízení úvěru až do výše 2 milionů Kč. ZO pověřuje starostku dalším jednáním s TJ Křišťál Lenora, s ČSTV a s bankami směřujícím k uskutečnění převodu obou nemovitostí.