Usnesení ze zasedání ZO Lenora dne 3.9.2009

 

                              

OBEC Obec LENORA

                                        Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 3.9. 2009 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: A.Chrapan, J.Krnáková, B.Seberová,  L. Nový,

                 F. Stibal

Omluveni: Jan Vaňáč

Zapsala : Jaroslava Krnáková

Ověřovatelé zápisu : B. Seberová, A.Chrapan

 

 

 

 

1.      ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Jaroslavu Krnákovou a ověřovatele zápisu  Bohumilu Seberovou a Antonína Chrapana.

2.      ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání ZO 11.8. 2009.

3.      ZO schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 13.5. 2008 uzavřené mezi objednatelem: Obec Lenora, 384 42 Lenora, zastoupenou starostkou obce Mgr. Jaroslavou Krnákovou a zhotovitelem:Swietelsky stavební s.r.o. , OZ Dopravní stavby Střed, Pražská 495, 370 04 České Budějovice, zastoupený Ing. Ivanem Ingeduldem a p. Pavlem Hesem, na základě plné moci, ve věci realizace díla „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace – Lenora“. Dodatek č. 3 je přílohou tohoto usnesení.

4.      ZO bere na vědomí zprávu komise na vyhodnocení nabídek z poptávkového řízení na akci „Prevence kriminality 2009 v obci Lenora – Rozšíření veřejného osvětlení Pod nádražím“ a schvaluje jako dodavatele díla firmu Elektro Ferenčík, Oto elektro s r. o. , Mlynářovická 362, 384 51 Volary, která podala ekonomicky nejvhodnější nabídku. Pověřuje starostku uzavřít smlouvu o dílo.

5.      ZO zrušuje usnesení ZO Lenora č. 16 ze dne 11.8. 2009.

6.      ZO bere na vědomí nabídku dosavadních nájemníků Renaty a Luboše Boštíkových, Lenora 52, na odkoupení bytu 4/52 a konstatuje, že žádnou další nabídku neobdržela. ZO schvaluje prodej bytové jednotky 4/52, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 52 a stavebním pozemku p.č. 139 o výměře 760 metrů čtverečních Renatě a Luboši Boštíkovým, Lenora 52, za cenu 279 169,- Kč.