záměr č. 38/2009

 

OBEC LENORA

zveřejňuje

 

v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/v platném znění

záměr č. 38/2009

na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora,

pozemkové parcely p. č. 276/1– ostatní plocha o výměře 6757 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001.

Jedná se o pronájem části pozemku 276/1 o velikosti 18 metrů čtverečních Ladislavu Novému, Lenora 81, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně.Pozemek bude využíván k chovu včel.

Právní závazky na nemovitosti: Nemovitost se nalézá v rozsáhlém chráněném území. Na nemovitosti nevázne žádný dluh ani věcné břemeno.

Další podmínky nájmu: Nájemní doba se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne následujícího měsíce, ve kterém  byla výpověď podaná. Roční nájemné za pronájem nemovitosti bude nájemcem hrazeno kupředu  k 1.10. běžného roku.

Nabídky zájemců o pronájem je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na OÚ Lenora, č.p.36, 384 42 Lenora v neprůhledné obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci, označené „Záměr č.38/2009– neotvírat !“ a opatřené na uzavření razítkem, případně podpisem.

Vyjádření a připomínky k záměru je možné doručit po dobu 15ti dnů ode dne zveřejnění záměru do podatelny OÚ Lenora nebo faxem na tel.č.388438012

nebo e-mail: obeclenora@centrum.cz.

Nabídka musí obsahovat minimálně:

l/ identifikaci zájemce:

·         u fyzických osob jméno,příjmení,rodné číslo, trvalé bydliště, popřípadě kontaktní adresu, tel.číslo, u nemovitostí kupovaných do společného jmění manželů osobní údaje u obou manželů

·         u právnických osob firmu,/název/,sídlo,IČ,originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku/pokud je v něm osoba zapsaná/, případně kontaktní adresu, tel.číslo.

2/ navrhovanou cenu nájmu

3/ navrhovanou dobu nájmu

4/ účel užití nemovitosti

Bližší informace je možné získat na OÚ Lenora v úředních hodinách nebo na tel.č. 388 438 804. K vyjádřením a nabídkám podaným po lhůtě, jakož i nabídkám, které nebudou obsahovat předepsaný minimální obsah, nebude přihlíženo. Po uplynutí lhůty zveřejnění budou obálky s vyjádřením a nabídkami zájemců otevřeny a předloženy k posouzení na jednání Zastupitelstva obce Lenora.

Den zveřejnění :…………… 2009                                          Den sejmutí……………2009

Mgr.Jaroslava Krnáková-starostka