záměr č. 35/2009

 

OBEC LENORA

zveřejňuje

 

v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/v platném znění

záměr č. 35/2009

na prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora,

pozemkové parcely p. č. 271,ostatní plocha, o výměře 67 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001,  za cenu v místě a čase obvyklou 6 700,- Kč Ing. Květě Kalfus, Tuchoraz 2, 282 01 Český Brod, Petru Kalfusovi, Na Smetance 16, 120 00 Praha 2 a Karin Kalfus, 6 Bree St. London, SW6-3ND, UK.

Právní závazky na nemovitosti: Nemovitost se nalézá v rozsáhlém chráněném území. Na nemovitosti nevázne žádný dluh ani věcné břemeno

Další podmínky prodeje: Kupující uhradí náklady spojené s prodejem: správní poplatek u katastrálního úřadu ve výši 500,- Kč. Celá kupní cena bude kupujícím uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zájemců  je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na OÚ Lenora, č.p.36, 384 42 Lenora v neprůhledné obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci, označené „Záměr č.35/2009– neotvírat !“ a opatřené na uzavření razítkem, případně podpisem.

Vyjádření a připomínky k záměru je možné doručit po dobu 15ti dnů ode dne zveřejnění záměru do podatelny OÚ Lenora nebo faxem na tel.č.388438012

nebo e-mail: obeclenora@centrum.cz.

Nabídka musí obsahovat minimálně:

l/ identifikaci zájemce:

·         u fyzických osob jméno,příjmení,rodné číslo, trvalé bydliště, popřípadě kontaktní adresu, tel.číslo, u nemovitostí kupovaných do společného jmění manželů osobní údaje u obou manželů

·         u právnických osob firmu,/název/,sídlo,IČ,originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku/pokud je v něm osoba zapsaná/, případně kontaktní adresu, tel.číslo.

2/ navrhovanou kupní cenu

Bližší informace je možné získat na OÚ Lenora v úředních hodinách nebo na tel.č. 388 438 804. K vyjádřením a nabídkám podaným po lhůtě, jakož i nabídkám, které nebudou obsahovat předepsaný minimální obsah, nebude přihlíženo. Po uplynutí lhůty zveřejnění budou obálky s vyjádřením a nabídkami zájemců otevřeny a předloženy k posouzení na jednání Zastupitelstva obce Lenora.

Den zveřejnění :…………… 2009                                         Den sejmutí……………2009

Mgr.Jaroslava Krnáková-starostka