Přestavba rekreačního objektu na rodinný dům, Zátoň

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VOLARY

odbor výstavby, územního plánování a ŽP

384 51 Volary, Náměstí 25

 

Č.j. 884/282/V/09-5                                                                                   Volary, dne 19.10.2009

Vyřizuje: Jana Bártová

Telefon:388302206

E-mail: bartova@mestovolary.cz

 

David Havelka, nar. 01.08.1970, Ak.Bydžovského č.p. 435, 391 81  Veselí nad Lužnicí zastoupen

Ing. Karlem Hornychem, Lidická č.p. 715, 387 01  Volyně

 

R o z h o d n u t í

 

Městský úřad ve Volarech, odbor výstavby ,územního plánování a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm.f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č.j. 884/282/V/09 ze dne 07.09.2009 o spojení územního a stavebního řízení vydaného na žádost stavebníků a projednání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, kterou podal David Havelka, nar. 01.08.1970, Ak.Bydžovského č.p. 435, 391 81  Veselí nad Lužnicí zastoupen Ing. Karlem Hornychem, Lidická č.p. 715, 387 01  Volyně, vydává

 

I.

rozhodnutí o umístění stavby

 

podle § 78 odst. 1 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu Přestavba rekreačního objektu na rodinný dům, Lenora, Zátoň. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve výměně sendvičové stěny na části budovy za zdivo YTONG tl. 300 mm. Dále dojde k zateplení objektu. Objekt bude napojen na nově vybudovanou nepropustnou odpadní jímku.

 

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1.   Stavba Přestavba rekreačního objektu na rodinný dům bude umístěna na pozemcích parc. č. 331 (stavební), 106/23, kat. území Lenora.

 

II.

stavební povolení

 

pro stavbu Přestavba rekreačního objektu na rodinný dům, Lenora, Zátoň. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve výměně sendvičové stěny na části budovy za zdivo YTONG tl. 300 mm. Dále dojde k zateplení objektu. Objekt bude napojen na nově vybudovanou nepropustnou odpadní jímku.

Č.j. 884/282/V/09

 

Pro provedení stavby a užívání stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1.   Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 331 (stavební), 106/23, kat. území Lenora, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.

 2.   Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

 3.   Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

 4.   Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.

 5.   Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

 6.   Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

 7.   Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

 8.   Po ukončení stavby budou provedeny řádné terénní úpravy kolem celé stavby.

 9.   S veškerým odpadem, který vznikne při provádění stavebních prací bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

10.   Materiál určený ke stavbě bude skladován na pozemku určeném ke stavbě, na veřejných prostranstvích smí být skladován pouze se souhlasem příslušného obecního úřadu.

11.   Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení na staveništi a v jeho obvodu, jejich případnou ochranu a přeložení dle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců(vlastníků)vedení a zařízení.

12.   Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržena platná ustanovení norem ČSN 343 108 a 333 301.

13.   Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. Jakmile se tak stane, bude to ihned ohlášeno.

14.   V zájmovém území stavby se nachází vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., (dále SEK). Při činnostech v blízkosti vedení SEK budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK bude dodržena ČSN 73 6005 v platném znění a normy související, ČSN 332160 a dále ČSN 33 2000-5-54.

15.   Před započetím prací bude zajištěno vyznačení trasy PVSEK na terénu podle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět.

16.   Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi budou upozorněni, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Budou také

č.j. 884/282/V/09

 

        upozorněni na možnou odchylku +/-30cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali

        žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

17.   Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností budou zastaveny práce a věc oznámena zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.

18.   Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení.

19.   Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. budou vykonávány velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK budou prováděny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

20.   Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím.

21.   Pomocná zařízení, která jsou součástí vedení, nesmí být ani dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

22.   Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK bude projednáno se zaměstnancem POS.

23.   Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK bude respektována výška vedení nad zemí.

24.   Na trase PVSEK (vč.ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch.

25.   Manipulační a skladové plochy budou zřizovány v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.

26.   Poblíž zájmového území se nachází vodovod pro veřejnou potřebu ve správě společnosti VAK JČ a.s. Při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena min. vzdálenost dle ČSN 736005 a ochranná pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení vodovodu na místě. Vytýčení provede na objednávku VAK JČ a.s., středisko Prachatice. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě společnosti VAK JČ a.s., je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob.

27.   Ukončení prací bude oznámeno stavebnímu úřadu. K oznámení budou předloženy tyto doklady:

-         Plány skutečného provedení stavby

-         Zprávu o revizi elektrického zařízení

-         Atesty použitých materiálů

-         Doklad o nepropustnosti odpadní jímky

-         Smlouvu s oprávněnou organizací na vývoz odpadních vod z jímky

-         Doklad o ekologické likvidaci nebezpečného odpadu oprávněnou osobou

-         Doklad o likvidaci stavebního odpadu

-         Osvědčení o stavu komínových těles

 

Č.j. 884/282/V/09

 

28.   Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.

29.   Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2010.

 

Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 správního řádu):

David Havelka, nar. 01.08.1970, Ak.Bydžovského č.p. 435, 391 81  Veselí nad Lužnicí

 

O d ů v o d n ě n í

 

Dne 31.08.2009 podal David Havelka zastoupen Ing. Karlem Hornychem žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu Přestavba rekreačního objektu na rodinný dům. na pozemcích parc. č. 331 (stavební), 106/23, kat. území Lenora.

Stavební úřad posoudil předložené žádosti a protože podmínky v území jsou jednoznačné a v dotčeném území je vydán územní plán, rozhodl podle ustanovení § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s obecnou úpravou obsaženou v ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů, spojit obě řízení.

Opatřením ze dne 07.09.2009 oznámil stavební úřad zahájení územního řízení podle §87 odst. 1 stavebního zákona a zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům správy a všem známým účastníkům řízení.

 

Odůvodnění - územní rozhodnutí:

Protože v dotčeném území je vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.

Účastníci územního řízení:

Vladimír Šimon, Zátoň č.p. 49, 384 44  Lenora

Obec Lenora, Lenora č.p. 36, 384 42  Lenora

Tělovýchovná jednota Slavoj Protivín, Zborovská č.p. 464, 398 11  Protivín

Václav Mráz, V Kasárnách č.p. 352, 384 51  Volary

Ing. Aleš Karas, Horní Vltavice č.p. 78, 384 91  Horní Vltavice

Angela Šimonová, Horní Vltavice č.p. 73, 384 91  Horní Vltavice

    E.ON ČR a.s., Vrcovická č.p. 2297, 397 01  Písek

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.DLSS České Budějovice, P.O.BOX 56 , 130 76  Praha 3

VAK JČ a.s., Mlýnská č.p. 178, 383 01  Prachatice

 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Ve lhůtě do 08.10.2009 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.

Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Č.j. 884/282/V/09