Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 22.10. 2009

 

Obec Lenora

Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 22.10. 2009 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Antonín Chrapan, Jaroslava Krnáková, Bohumila Seberová, Ladislav Nový,František Stibal , Jan Vaňáč, Edita Sedlecká

Omluveni: 0

Zapsala : Alena Němcová

Ověřovatelé zápisu : F.Stibal, L. Nový

1.      ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu  F. Stibala a L. Nového

2.      ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 10.10. 2002 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora. Dodatek je přílohou usnesení.

3.      ZO bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2008, tj. ztrátu - 22 543,60 Kč, vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lenora a rozhodlo o jeho rozdělení takto: převést do fondu odměn - 1000,- Kč, dále nařizuje převést do rezervního fondu částku -21 543, 66 Kč. Dále nařizuje nerozdělený hospodářský výsledek z minulých let ve výši 335 602,54 Kč převést do rezervního fondu. ZO povoluje použít částku 260 000,- Kč z rezervního fondu na zajištění dalšího rozvoje příspěvkové organizace.

4.      ZO projednalo záměr č. 35/2009 na prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 271,ostatní plocha, o výměře 67 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, za cenu v místě a čase obvyklou 6 700,- Kč Ing. Květě Kalfus, Tuchoraz 2, 282 01 Český Brod, Petru Kalfusovi, Na Smetance 16, 120 00 Praha 2 a Karin Kalfus, 6 Bree St. London, SW6-3ND, UK. ZO konstatuje, že na uvedený záměr byla dne 21.10. 2009 doručena nabídka Zdeňka France, Na Sadech 1862/24, 370 01 České Budějovice na koupi uvedené nemovitosti za nabídkovou cenu 16 229,- Kč. ZO rozhodlo výše uvedenou nemovitost prodat Ing. Květě Kalfus, Tuchoraz 2, 282 01 Český Brod, Petru Kalfusovi, Na Smetance 16, 120 00 Praha 2 a Karin Kalfus, 6 Bree St. London, SW6-3ND, UK za cenu v místě a čase obvyklou 6 700,- Kč, protože se jedná o pozemek, který funkčně náleží k pozemku p.č. 270/6 a k pozemku p.č. st. 72 ve vlastnictví Ing. Květě Kalfus, Tuchoraz 2, 282 01 Český Brod, Petru Kalfusovi, Na Smetance 16, 120 00 Praha 2 a Karin Kalfus, 6 Bree St. London, SW6-3ND, UK.

5.      ZO projednalo záměr č. 36/2009 na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p.č. 312/8– zahrada o výměře 2 013 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001.Jedná se o pronájem části pozemku 312/8 o velikosti 102 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a rozhodlo pronajmout uvedenou část pozemku Ladislavu Novému, Lenora 81, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou  102,- Kč ročně.

6.      ZO projednalo záměr č. 37/2009 na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 312/14– ostatní plocha o výměře 3047 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001.Jedná se o pronájem části pozemku 312/14 o velikosti 19 metrů čtverečních, . ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a rozhodlo pronajmout výše uvedený pozemek za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně Ladislavu Novému, Lenora 81.

7.      ZO projednalo záměr č. 38/2009 na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 276/1– ostatní plocha o výměře 6757 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001. Jedná se o pronájem části pozemku 276/1 o velikosti 18 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a rozhodlo pronajmout výše uvedený pozemek Ladislavu Novému, Lenora 81, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně.

8.      ZO projednalo záměr č. 39/2009 na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 312/14– ostatní plocha o výměře 3047m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001.Jedná se o pronájem části pozemku 312/14 o velikosti 195 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a rozhodlo pronajmout výše uvedený pozemek Josefu Kovářovi, Lenora 84, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 195,- Kč ročně.

9.      ZO projednalo záměr č. 40/2009 na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 312/14– ostatní plocha o výměře 3047m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001.Jedná se o pronájem části pozemku 312/14 o velikosti 80 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a rozhodlo pronajmout výše uvedený pozemek Petře Šimkové, Lenora 83, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 100,- Kč ročně.

10. ZO schvaluje podání žádosti na PF ČR o bezúplatné vydání pozemků na základě vymezení veřejně prospěšných opatření v územním plánu Lenora. Seznam pozemků je přílohou usnesení.

11. ZO bere na vědomí informaci o aktuálním stavu podaných a zamýšlených žádostí o dotace. Informace je přílohou usnesení.

12. ZO schvaluje podání výpovědi z nájmu dvou  bytů ve vlastnictví obce Lenora z důvodu nehrazení nájemného.

13. ZO schvaluje podání 4 návrhů na exekuci z důvodu neuhrazeného dluhu vůči Obci Lenora.

14. ZO schvaluje odpuštění poplatku z prodlení úhrady nájemného a služeb v bytě ve vlastnictví obce Lenora ve výši 126 133,- Kč.

15. ZO schvaluje úhradu vnitřního dokladu za vyúčtování roku 2008 z neobsazených nebytových prostorů a bytů ve výši 15 784,- Kč MěSD ve Vimperku.

16. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2009.

17. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009.

18. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009.

19. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště z POV 2010.