Usnesení č.2/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce dne 20.3.2007

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.2/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 20.3. 2007 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  R.Němec, L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká, : A.Jírová

Omluveni

 

Zapsala : A.Jírová

Ověřovatelé zápisu : R.Němec, L.Nový

 

Zastupitelstvo obce

I.Schválilo:

  1. Navržený program , zapisovatele, ověřovatele

 

2.      vstup obce Lenora do Svazu obcí Národního Parku Šumava, a pověřuje k zastupování starostku Mgr.Jaroslavu Krnákovou.

 

3.      Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s předloženým vyhodnocením roku 2006.Částka 361.200,-Kč bude odvedena provozovateli VAK JČ a.s. České Budějovice, po podepsání vypořádání.

 

4.      Zastupitelstvo obce Lenora schválilo prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemková parc.č.312/23 – ostatní plocha o výměře 113 m2 v k.ú.Lenora ,která vznikla rozdělením p.č.312/2 označené na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú.Lenora, geometrický plán č.457-418/2006 pro rozdělení pozemku, manželům Noreen a Petr KOSTKOVI, bytem 1.máje 1136, 386 01 Strakonice, do jejich společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši Kč 3955.Kupní cenu ve výši 35 Kč/1 metr čtv. považuje zastupitelstvo za cenu v místě a čase obvyklou.Kupní cena bude uhrazena v hotovosti před podpisem kupní smlouvy.Místostarosta obce se pověřuje uzavřením kupní smlouvy.Kupující uhradí náklady spojené s prodejem: správní poplatek u katastrálního úřadu ve výši 500 Kč.

 

5.      Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje podání žádosti o přidělení grantu Jihočeského kraje na obnovu Obecní pece na chleba.

 

6.      Schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace z dotačního titulu č.2, v případě odsouhlasení návrhu od pracovníků MMR,na projekt vytvoření dětského hřiště.Žádost musí být podána do 30.3.2007 do 12:00 hod.

 

7.      Z důvodu částečného zvrácení finanční situace, schvaluje zastupitelstvo žádat SFŽP znovu o zařazení žádosti o podporu na akci „Rozšíření kanalizace a ČOV Lenora“

 

 

8.      Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje kácení 5 vzrostlých smrků ve spodní části parku a dvojice smrků , z nichž jeden roste přímo v areálu mateřské školy a druhý v jejím těsném sousedství.Při schvalování kácení, vychází z odborného stanoviska Ing.Petra Kunceho , dendrologa , z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Středisko České Budějovice.Náhradní výsadbu je nutno řešit jako bezprostředně navazující součást zásahu.

 

9.      Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje učinit všechny potřebné úkony směřující k dostavbě akce „Průmyslová zóna Lenora – Infrastruktura“.Pověřuje starostku Obce Lenora.

 

10.  Zastupitelstvo obce Lenora  schvaluje Vnitřní směrnici č.1/2007 Obce Lenora o:

·        postupu zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

·        postupu zadávání  zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby

·        postupu zadávání  zakázek do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce

·        Směrnice nabývá účinnosti dne 1.4.2007

 

11.  Zastupitelstvo obce Lenora  souhlasí se zachováním vodního zdroje-vodojem na parcele parc.č.316/62 v k.ú.Lenora.Schvaluje provedení hydrologického průzkumu a podání žádosti o povolení k nakládání s  podzemními vodami.Zdroj bude v budoucnu sloužit k posílení zásobování pitnou vodou pro obec Lenora.

 

 

 

 

 

II. Bere na vědomí:

1.      Zastupitelstvo obce Lenora bere na vědomí, že zabezpečení prodeje bytových v domech č.p.31,32,33 , provede Ing. Vladimír Slabý, se sídlem Pelhřimov, PSČ 393 01, Táborská 1812, IČ 49004492, dle Mandátní smlouvy uzavřené s Obcí Lenora dne 1.3.2002.

 

2.      Bere na vědomí informaci o nabídce p.Nováčka na převedení exponátů v muzeu skla v Lenoře na OBEC Lenora.

 

3.      Zastupitelstvo obce Lenora  se seznámilo a bere na vědomí Odborný posudek – Zadání a kontrola cen při realizaci veřejné zakázky, Vodovodní přípojky Zátoň a Vodovod Zátoň.Odborný posudek zpracovala firma Stavební poradna, spol s r.o.Posudek byl zaslán provozovateli VAK JČ a.s. České Budějovice, po prozkoumání posudku bude zahájeno jednání o ceně za výše uvedené zakázky.

 

4.      Zastupitelstvo obce Lenora  bere na vědomí nabídku Ing. Nováčka o převedení vlastnických práv exponátů umístněných v prostorách Výstavy skla na Obec Lenora, a pověřuje starostku obce, ke zjištění vlastnických práv na exponáty a k jednání o možném převodu.