Usnesení č.3/2007 ze dne 26.4. 2007

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.3/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 26.4. 2007 v zasedací místnosti OU

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká,A.Jírová

Omluveni: R.Němec

 

Zapsala : A.Jírová

Ověřovatelé zápisu : A.Chrapan, L.Nový

 

Zastupitelstvo obce

I.Schválilo:

1.      Navržený program , zapisovatele, ověřovatele

 

2.      Dodatek k veřejnoprávní smlouvě ze dne 23.2.2004 mezi Městem Volary  a Obcí Lenora o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

 

3.      Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 28.12.2001 podle § 48           

      zákona č. 128/20000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů týkající se skládky Libín.

 

4.      Dodatek č. 2/2007 Smlouvy o obstarávání správy a provozu veřejného vodovodu a        

Čistírny odpadních vod a veřejné kanalizace v obci Lenora

 

5.      Uzavření mandátní smlouvy  mezi Obcí Lenora, zastoupené Mgr. Jaroslavou Krnákovou, a Stavební poradnou, spol.s.r.o.,zastoupenou jednatelem společnosti Jaroslavem Vítovcem , jejíž předmětem je zpracování žádosti o poskytnutí dotace z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava  místních komunikací v obci Lenora po přívalových deštích 2006“ a podání žádosti o dotaci na tuto akci.       

 

6.      Rozpočtové opatření č. 2/2007

 

7.      Uzavření smlouvy o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody,v níž se obec zavazuje uhradit Základní škole  110 000,- Kč na školní rok 2006/07.

Nevyčerpané prostředky za rok 2006 ve výši 71 423,- Kč byly vráceny na účet zřizovatele dne 29.1.2007.

 

8.       Odměnu   pro místostarostu obce Lenora Antonína Chrapana ve výši 14 034,- Kč                                  

za kalendářní měsíc počínaje dnem 1.4.2007

                                               

9.      Příspěvek pro Pečovatelskou službu Nemocnice Vimperk,o.p.s. ve výši 3 000,- Kč.

 

10.  Pravidla prodeje bytového fondu Lenora, kdy cena za 1 metr čtvereční  podlahové plochy bytu činí 2 300,-Kč, cena za 1 metr čtvereční podlahové plochy nebytového prostoru činí 690,- Kč, cena za 1 metr čtvereční podlahové plochy sklepa (balkonu) činí 690,- Kč.Tyto ceny jsou platné pro prodej domů v budovách č.p. 31,32,33.

 

11.  Prodej pozemku č. 319/172 – travnatý porost o výměře 585 m v k.ú. Lenora za cenu v místě a času obvyklou 11 700,- Kč paní Anně Brandové, bytem Lenora 41, dle záměru č. 3/2007.

 

12.  Účetní doklad – odpisy zařízení kotelen za rok 2006 .

 

 

13.  Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi účastníky Ředitelství silnic a dálnic ČR aObcí Lenora. Předmětem smlouvy je úsek silnice I/4, který v souvislosti se stavbou nové silnice bude vyřazen ze stávající silniční sítě a zařazen do kategorie místní komunikace. Délka úseku je 1 023 metrů.

 

14.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Obcí Lenora. Předmětem smlouvy je oboustranný závazek smluvních stran uzavřít smlouvu o převodu práva hospodaření k uvedeným stavebním objektům:místní komunikace,vodní zdroj Vlčí Jámy –obec,přípojka NN pro vodní zdroj Vlčí Jámy –obec.

 

15.  Stanovení obvyklých cen při prodeji pozemků v majetku Obce Lenora takto:

Stavebně využitelné pozemky   100,- Kč za 1metr čtvereční        

       Stavebně nevyužitelné pozemky, např. zahrádka   50,- Kč za 1 metr čtvereční

       Stavebně nevyužitelné pozemky se ztíženou možností užívání, např. mez, svah,      

       kameniště  35,- Kč za 1 metr čtvereční .

       U obtížně zařaditelných (sporných) pozemků bude cena stanovena na základě znaleckého

       posudku .

      

      Tyto ceny se nevztahují na případné směny pozemků mezi občanem a Obcí Lenora.

 

II. Bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření školy za rok 2006-ředitelka školy Marie Juhaňáková
  2. Doměření penále FÚ ve výši 615 900,- Kč –  Pr. Zóna a infrastruktura Lenora
  3. Dar obci:Český rybářský svaz 1 500,- Kč a dar z konání zábavy  27 600,- Kč.
  4. Vyjádření VAKu ke znaleckému posudku Stavební poradny ve věci vodovodních přípojek Zátoň
  5. 28.4.2007 –sběr železného šrotu v obci  a 27.4.2007 – 2.5.2007 velkoobjemový kontejner na směsný odpad v obci