Usnesení Zastupitelstva 4/2007 ze dne 29.5.2007

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.4/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 29.5. 2007 v zasedací místnosti OU

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový, B.Seberová, E.Sedlecká, R. Němec

Omluveni: A. Jírová

Zapsala : B. Seberová

Ověřovatelé zápisu : A.Chrapan, E.Sedlecká

 

Zastupitelstvo obce

I.Schválilo:

 

1.      Navržený program , zapisovatele, ověřovatele

 

2.      Prodej pozemku č. 316/93, k.ú. Lenora, travní porost o výměře 595 metrů čtverečních manželům Zdeňku Štimovi a Janě Štimové,  za cenu  20 825,- Kč, dle záměru č. 5/2007.

 

3.      Prodej pozemku č. 316/94, k.ú. Lenora,travní porost o výměře 556 metrů čtverečnch manželům Jaroslavu Rozinovi a Růženě Rozinové, bytem Lenora 132, za cenu                19 460,-Kč, dle záměru č. 6/2007.

 

4.      Pronájem části pozemku o velikosti 15 metrů čtverečních u domu č.p. 83 paní Petře Koubové, bytem Lenora 83, na dva roky, za účelem postavení přístřešku na automobil,

      dle záměru č.7/2007.  Roční nájemné činí 100,- Kč.

 

5.      Závěrečný účet, a to bez výhrad, který je přílohou usnesení.

 

6.      Rozpočtové opatření č.3/2007, které je přílohou usnesení.

 

7.      Objednání posudku na stav a kvalitu provedených prací na akci „Průmyslová zóna – infrastruktura“. Posudek bude zadán Stavební poradně, spol. s.r.,České Budějovice, zastoupené J. Vítovcem.

 

8.      Nevyužít předkupního práva Obce Lenora na pozemek č. 316/56 o výměře 816 metrů čtverečních, který je ve vlastnictví Michaely Karpfové, bytem Lenora 83.

 

9.      Uzavření licenční smlouvy mezi Městem Vimperk, jako vlastníkem licence, a Obcí Lenora, jako oprávněným k užití audiovizuálního díla „Šumava na každém kroku“.(DVD).

 

10.  Koupi pozemku č. 1/3, k.ú. Lenora o výměře 706 metrů čtverečních (parkoviště u autobusové zastávky v Zátoni) od Pozemkového fondu, územní pracoviště Prachatice, za cenu 16 090,- Kč, a pověřuje starostku J. Krnákovou k uzavření kupní smlouvy.

 

11.  Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko a hospodaření DSO za rok 2006. Návrh rozpočtu a hospodaření jsou přílohou tohoto usnesení.

 

12.  OZ si vyhrazuje právo podle § 84/4 zákona č. 128/2000 Sb. rozhodnout o uzavření dohody mezi společností VAK JČ,a.s. a Obcí Lenora o uhrazení dlužné částky ve výši  

      1  394 109,- Kč za vodovodní přípojky v Zátoni (faktura č. 131300408) ze dne 29.9.2003

       a   dlužné částky 115 341,- Kč za vodovod v Zátoni (faktura č. 131170267).

 

OZ schvaluje uzavření dohody na základě zápisu z jednání (návrhu dohody)         ze dne 17.5. 2007 na OÚ Lenora. Původní faktura na 1 394 109,- Kč bude nahrazena novou , která bude znít na hodnotu 1 194 000,- Kč, na její splácení bude sjednán splátkový kalendář, splácení bude zahájeno 1.1. 2008, doba splatnosti do 31.12. 2014, splátky nebudou zatíženy úrokem z prodlení. Faktura na 115 341,- Kč bude řešena dodatkem č.3 ke smlouvě o dodavatelském úvěru. Zápis je přílohou tohoto usnesení.

 

13.  OZ si vyhrazuje právo podle §84/4 zákona č. 128/20000 Sb. rozhodnout o pohledávkách

      Obce Lenora vůči dlužníkům za nájemné a služby v obecních bytech.

 

      OZ schvaluje následující postup : Dlužníkům, kteří porušili splátkový kalendář, bude 

      doručena nabídka na možnost zaplacení dlužné částky v plné výši do dvou měsíců a poté

      jim  bude odpuštěn poplatek z prodlení. Pokud     dlužník nabídku nepřijme, bude dluh 

      včetně poplatku z prodlení předán k exekuci. Výzvy k úhradě vyhotoví a předá Městská

      správa domů ve Vimperku.

 

14.  Odstranění přepisové chyby v Pravidlech prodeje bytového fondu Obce Lenora :

:

V oddílu II, odstavci 2 Pravidel prodeje bytového fondu  se nahrazuje původní text

 

„Oal……výše oprav a investic (bez výměny oken) za posledních 5 let po amortizaci 15% za každý započatý rok /Kč/, (rozhodné datum pro stanovení  pětiletého období je den schválení těchto pravidel, a zůstatkové ceny zařizovacích předmětů k datu schválení těchto pravidel“

                                                           textem následujícím:

 

Oal…… výše oprav, investic a zařizovacích předmětů za posledních 5 let po   amortizaci     15% za každý započatý rok /Kč/,(rozhodné datum pro stanovení pětiletého období je den schválení těchto pravidel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bere na vědomí:

  1. Plnění úkolů z OZ 26.4. 2007:

Mandátní smlouva na zpracování žádosti o dotaci na opravu místních komunikací je uzavřena (bod č.5 na OZ 26.4. 2007)

Pečovatelská služba Nemocnice Vimperk o.p.s. byla informována o výši schváleného příspěvku  3 000,-Kč. Po podepsání smlouvy bude částka uhrazena.

 

  1. Zprávu finanční komise ze dne 13.3.2007, zpráva je přílohou tohoto usnesení.

 

  1. Zprávu kontrolní komise  ze dne 24.4. 2007, zpráva je přílohou tohoto usnesení.

 

  1. Zadání zpracování investičního záměru na lávku přes Vltavu firmě Proges České Budějovice. Cena nepřesáhne 10 000,- Kč.

 

  1. Zadání objednávky na sondu do kanalizační sítě u domu č.p. 23 v Lenoře. Cena nepřesáhne 15 000,- Kč.