Usnesení č.5/2007 OZ ze dne 3.7.2007

OBEC  LENORA

                              

 

Usnesení č.5/2007

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora

dne 3.7 2007 v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: J.Krnáková, A.Chrapan,  L.Nový, B.Seberová, ,

Omluveni: E.Sedlecká, R.Němec, A.Jírová

Zapsala : B.Seberová

Ověřovatelé zápisu : A.Chrapan, L.Nový

 

Zastupitelstvo obce

I.Schválilo:

 

1.      Navržený program , zapisovatele, ověřovatele

2.      Změny vnitřní směrnice Obce Lenora :                                                                          Zvýšení pokladního limitu obce na 20 000,- Kč.                                                                 Dohled nad dodržováním daňových zákonů provádí Ing .Tomáš Hajdušek.            Frekvence zasílání bankovních výpisů z účtu Obce Lenora  jednou měsíčně.

3.      Rozpočtové opatření č.4,které je přílohou zápisu tohoto jednání.

4.      Zvýšení ceny pohlednic z roku 1994 na 5,-Kč za 1 kus

Prodej nových pohlednic z roku 2007 za 5,-Kč za 1 kus

 

II. Zamítá:

 

Žádost o slevu z ceny  bytu v domě č.p. 31, který nabídla Obec Lenora ke koupi panu       R.Němcovi.

 

 

 

 

III. Bere na vědomí:

1.         Plnění úkolů z OZ 29.5. 2007

 

Bod číslo 7 – „objednání posudku na stav a kvalitu provedených prací na akci Průmyslová zóna – infrastruktura“ za účelem ukončení spolupráce se zhotovitelem díla Šumavskou stavební společností s.r.o.Volary.

Posudek objednán nebyl, protože do jednání vstoupil výše uvedený  zhotovitel, který trvá na dokončení díla podle smlouvy o dílo č. 12/07/2003 (původní smlouva uzavřená v rovce 2003). Pokud bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dokončení stavby se Šumavskou stavební spol.s.r.o Volary a stavba tedy nebude dokončena jiným zhotovitelem, posudek není zapotřebí. Se stavem prací je Šumavská stavební spol.s.r.o. obeznámena, kvalita bude zkoumána při předání stavby po jejím dokončení.

 

Bod číslo10 – Uzavření kupní smlouvy na pozemek č.1/3 v Zátoni – parkoviště u autobusové zastávky:

Kupní smlouva uzavřena.

 

Bod číslo 12 –Schválení dohody mezi  Obcí Lenora a společností VAK JČ  o úhradě dluhu za vodovodní přípojky v Zátoni ve výši 1 394 109,- resp. 1 194 000,- Kč (po úpravě faktury).                                                                       Dohoda dosud nebyla podepsána, neboť VAK JČ a.s nedodržel podmínky dohody. Probíhá jednání o správné verzi.

 

 

2.      Informace o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č.smlouvy 12/07/2003 (dostavba průmyslové zóny infrastruktury v Lenoře).Na dodatku o smlouvě se intenzivně pracuje z hlediska právního i stavebního.

 

3.      Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR č. 011780611 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP (dotace na ČOV a kanalizaci). Celkové náklady na realizaci díla činí 19 683 200,- Kč, z toho podpora ze SFŽP činí 15 746 600,- Kč a vlastní náklady Obce Lenora 3 936 600,- Kč. Plánovaný termín zahájení stavby je 09.2007, termín dokončení 04.2009, termín uvedení do trvalého provozu 04.2010.

OZ pověřuje starostku Obce Mgr. J. Krnákovou, aby zahájila jednání o odložení akce z důvodu nedostatku finančních prostředků.

4.      Probíhající jednání  mezi Obcí Lenora a Lesy ČR,a.s. o směně pozemků.

 

5.      Informace o stadiu tvorby územního plánu. Po jednání s  NPŠ           Obec Lenora požádá o výjimku vládu ČR.