OZV č.1/2007,o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

OBEC LENORA

 

Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2007, o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.

 

Zastupitelstvo obce Lenora se na svém zasedání dne 20.2. 2007 usneslo vydat podle ust. § 20 odst. 4 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

            Vyhláška stanoví u všech nemovitostí připojených na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Lenora úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě.

            Vyhláška dále stanoví dvousložkovou formu pro úhradu vodného a stočného.

 

čl.2

Vymezení pojmů

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

1.      Nemovitostí připojenou na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu – pozemek nebo stavba, které jsou vodovodní či kanalizační přípojkou napojeny na vodovod či kanalizaci.

2.      Dvousložkovou formou úhrady vodného a stočného  - úhrada pevné složky a složky tvořené součinem množství a ceny vody dodané vodovodem a odvedené kanalizací.

3.      Pevnou složkou –částka stanovená podle kapacity vodoměru.

4.      Množství vody dodané vodovodem – počet m3 vody dodané naměřený vodoměrem (popř. zjištěný dle směrných čísel spotřeby vody).

5.      Množství odpadních a srážkových vod odvedených kanalizací – počet m3 odpadních a srážkových vod zjištěných dle smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

 

čl. 3

Dvousložková úhrada vodného a stočného

Dvousložková forma úhrady je tvořena :

a) pevnou složkou, stanovenou podle  § 32 odst.1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v závislosti na kapacitě vodoměru a

b) pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené podle platných právních předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních (srážkových) vod.

 

 

 

čl. 4

Zrušující ustanovení

 

Zrušuje se vyhláška č.1/2006, o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě, schváleno obecním zastupitelstvem  ze dne 19.12.2006.

 

 

 

 

čl. 5

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 8 .3. 2007