Obecní úřad LENORA - Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

Územní pracoviště v Prachaticích

Vodňanská 376, 383 01 Prachatice

Oddělení majetkových daní

Tel.: 388 371 111

E-mail: podatelna2209@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: 56hn5rw

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2019

údaje k dani z pozemků

Upozorňujeme, že v níže uvedených katastrálních územích byla provedena v průběhu roku 2018 obnova katastrálního operátu nebo pozemková úprava.

katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků

Strunkovice n/Bl.

757128

4,90

odstraněna v celém k.ú.

Žíchovec

757152

5,64

odstraněna v celém k.ú.

______________________________________________________________________________

Od roku 2019 se v těchto katastrálních územích u pronajatých nebo propachtovaných pozemků, dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci, které byly převedeny do parcel katastru, stává poplatníkem daně vlastník nově vzniklých parcel.

Vlastníkům těchto pozemků vzniká na zdaňovací období roku 2019 povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé parcely pozemků bez ohledu na to, zda jsou i nadále pronajaty nebo propachtovány nejpozději do 31. ledna 2019.

Na základě změny oceňovací vyhlášky dochází od 1. ledna 2019 v níže uvedeném katastrálním území ke změně průměrné ceny zemědělské půdy.

katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2)

Hracholusky u Prachatic 647608 5,09

Obora u Hracholusk 647616 4,21 Zvěřenice 789186 2,09

údaje k dani ze staveb a jednotek

Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:

- budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže;

- u garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů (L) a u zdanitelných jednotek, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž (V);

- u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek, jejichž převažující část zastavěné plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k

· podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství (M), (S)

· podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě (N), (T)

· ostatním druhům podnikání (O), (U)

Místním koeficientem ve výši 2 stanoveným obcí se na celém území obce:

násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů (A) a trvalých travních porostů (B).

Koeficienty platné pro rok 2019 stanovené obcí:

místní budovy pro stavby a prostory

Obec koeficient (§12) rod. rekreaci garáže užívané k podnikání

J, K L M, N, O, S, T, U, V

BABICE 1,5 1,5

BUŠANOVICE 1,5 1,5

HUSINEC 1,5

LHENICE 1,5

MIČOVICE 1,5

PRACHATICE 1,5 1,5 1,5

TĚŠOVICE 2,0

podání daňového přiznání

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2019 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2019. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 23, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj


pondělí, středa 8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek 8:00 - 15:30

pátek 8:00 - 14:00


placení daně z nemovitých věcí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2019. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2019, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2019.

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo: 7755-77627231/0710

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231 BIC kód: CNBACZPP

konstantní symbol: 1148 – platba převodním příkazem

variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

úhrada daně prostřednictvím SIPO

Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.

Pro zřízení služby poplatník vyplní Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2019, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2019. Daň bude automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.

zaslání údajů pro placení daně na e-mail

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.

Pro zřízení služby od roku 2018 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailemdo 15. března 2019 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou poplatníkovi automaticky zasílány e‑mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

úhrada daně v hotovosti

UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je možné hradit pouze na Územním pracovišti

v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 15 hod., v Českém Krumlově, v Jindřichově Hradci, v Písku, ve Strakonicích, v Prachaticích a v Táboře v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 11 a od 12 do 15 hod.