Obecní úřad LENORA - Závěrečný účet za rok 2008

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Závěrečný účet za rok 2008

 

Obec Lenora

 

Závěrečný účet za rok 2008.

 

Závěrečný účet roku 2008 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2008 činí:

Běžný účet obce                                                    3.831.661,18 Kč

Účet hospodářské činnosti - muzeum                     136.098,40 Kč

Účet hospodářské činnosti – byt. fond                     444.282,92 Kč

Účet ČOV+kanalizace                                           1.534.346,41 Kč

 

Příjmy:

 

                                         rozpočet upravený        skutečnost            %

                                         /po rozpočt. změnách/

 

Tř. 1 daňové příjmy          7.807.164,-                  7.721.223,34         98,90

Tř. 2 nedaňové příjmy     1.655.875,-                   1.579.318,08        95,38

Tř. 3 kapitálové příjmy     2.495.189,-                   2.494.253,-          99,96

Tř. 4 přijaté dotace            9.203.000,-                   9.203.000,-        100,00

 

C e l k e m:                       21.161.228,-                 20.997.792,42       99,23

 

Třída 1 – daňové příjmy – příjmy z daní, místních poplatků

Třída 2 – nedaňové příjmy – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby související s pronájmy, příspěvky, prodej neinvestičního majetku

Třída 3 – kapitálové příjmy – příjmy z prodeje  nemovitostí, pozemků, akcií

Třída 4 – přijaté dotace – dotační tituly ze státního rozpočtu a Krajského úřadu

 

Výdaje:

Tř. 5 běžné výdaje             9.770.182,20                 9.444.047,78         96,66

Tř. 6 kapitálové výdaje     11.115.488,-                 11.009.359,-.          99,05

/ČOV+K, rekonstrukce ZŠ, územní plán/

 

C e l k e m                        20.885.670,20                 20.453.406,78        97,93

 

Třída 5 – běžné výdaje – výdaje na mzdy, odvody z mezd, teplo, vodné, stočné, poštovné, telefony, el. energie, neinvestiční úroky, daně, opravy, dotace příspěvkové organizaci

Třída 6 – kapitálové výdaje – pořízení investic

 

 

 

 

Financování:

Tř. 8                                  - 275.557,80                  - 544.385,64

Finanční operace slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pro splácení úvěrů musí být přebytkový rozpočet, pokud tomu tak není, musí se zapojit prostředky uspořené v minulých letech.

Podrobný rozpis plnění rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k ostatním rozpočtům:

 

Neinvestiční transfery:

 

Příspěvek ZŠ a MŠ ze státního rozpočtu:                 87.900,-

Příspěvek na výkon státní správy:                           19.500,-

Poskytovatel je Krajský úřad, nepodléhá finančnímu vypořádání.

 

Oprava místních komunikací po přívalových deštích 2006:

doplatek po ukončení akce                             1.379.000,-

poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Veřejná informační služba knihoven:

Přiděleno, vyčerpáno:                                            18.000,-

Vlastní podíl:                                                           8.037,-

poskytovatel: Ministerstvo kultury

 

Dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce:

Přiděleno, vyčerpáno:                                            141.800,-

poskytovatel: stát

 

Dotace na úhradu kompenzací za ztráty způsobené obcím na území NPŠ:

Přiděleno, vyčerpáno:                                                   665,-

poskytovatel: stát

 

Dotace na činnost SDH:

Přiděleno, vyčerpáno:                                                3.755,-

poskytovatel: Krajský úřad

 

Dotace na údržbu lyžařských tras:

Přiděleno, vyčerpáno :                                               4.404,-

poskytovatel: Krajský úřad prostřednictvím Regionálního sdružení Šumava

 

 

 

Podpora živé kultury – slavnosti

Přiděleno, vyčerpáno:                                                   36.000,-

Vlastní podíl:                                                                 25.211,-

Poskytovatel: Krajský úřad

 

Oprava kanalizace /u nádraží/

Přiděleno, vyčerpáno:                                                 388.500,-

Vlastní podíl:                                                              166.500,50

Poskytovatel: Krajský úřad

 

Obce na internetu

Přiděleno, vyčerpáno:                                                  20.383,-

Vlastní podíl:                                                               10.264,-

Poskytovatel: Krajský úřad

 

Park v Lenoře – sadové úpravy

Přiděleno, vyčerpáno:                                                120.000,-

Vlastní podíl:                                                             136.308,20

Poskytovatel: Krajský úřad

 

Dotace na volby

Přiděleno:                                                                     29.000,-

Vyčerpáno:                                                                   19.297,-

Poskytovatel: Krajský úřad

 

Investiční transfery:

 

Dotace na čistírnu odpadních vod + kanalizaci

Přiděleno, vyčerpáno:                                            6.654.093,-

Vlastní podíl:                                                         2.587.703,-

Poskytovatel: SFŽP

 

Rekonstrukce ZŠ – školní kuchyně

Přiděleno, vyčerpáno:                                               300.000,-

Vlastní podíl zaplacen v roce 2009                          141.931,-

Poskytovatel: Ministerstvo financí

 

Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Lenora.

 

Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele:

Příspěvek na provoz:                       308.000,-              - vyčerpáno

Výjimka:                                            45.000,-              - vyčerpáno

/nadnormativní výdaje na prostředky na platy a odvody – jedná se o rozdíl mezi normativními prostředky přidělovanými podle skutečného počtu žáků k 1. 9. příslušného školního roku krajský úřadem a normativní výší prostředků, která byla škole poskytnuta při splnění podmínek minimální naplněnosti tříd – dle školského zákona/

                                        hlavní činnost                        hospodářská činnost náklady:                            3.900.156,41                                  108.675,-

výnosy:                            3.877.612,75                                  108.675,-

výsledek hospodaření:         -22.543,66                                           0

 

 

Hospodářská činnost obce:

 

náklady:                            1.311.525,96

výnosy:                             1.301.224,20

HČ muzeum HV 2008:                  -27.074,10

HČ byt. fond HV 2008:                   16.772,34

celkový VH za rok 2008:    - 10.301,76

 

Zadluženost obce k 31. 12. 2008.

 

Úvěry a půjčky:                                         6.206.785,60

Úvěr u ČMSS:                     6.891,10 kotelna čp. 87+51      zástava: čp. 40

Úvěr u KB:                      225.000,- bytové domy                 zástava: čp. 51+87

Úvěr Vak:                     1.496.094,50 vodovod Zátoň

Půjčka JVS:                   4.411.000,- ČOV+K         

Půjčka SFŽP:                     67.800,-  kotelna ZŠ                   zástava: čp. 102

 

Ostatní dlouhodobé závazky:

vodovodní přípojky Zátoň:                                1.023.480,-

 

Ukazatel dluhové služby:                    9,80 %

 

V souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zažádala obec o přezkoumání hospodaření Krajský úřad, odd. přezkumu, České Budějovice.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 11. 9. 2008 a 12. 3. 2009 .

Kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumání, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. /§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb./ Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

 

 

 

 

Přílohy:

1. Rozvaha k 31. 12. 2008 + příloha

2. Výkaz FIN 2 – 12 M

3. Ukazatel dluhové služby

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

5. Rozvaha k 31. 12. 2008 – PO Základní škola a Mateřská škola

6. Výkaz zisku a ztrát – PO Základní škola a Mateřská škola

7. Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele , výsledek hospodaření - PO

8. Výkaz zisku a ztrát – HČ (muzeum, bytové hospodářství)

9. Hospodaření hospodářské činnosti obce