Závěrečný účet za rok 2008  

Obec Lenora


 


Závěrečný účet za rok 2008.


 


Závěrečný účet roku 2008 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.


 


Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2008 činí:


Běžný účet obce                                                    3.831.661,18 Kč


Účet hospodářské činnosti - muzeum                     136.098,40 Kč


Účet hospodářské činnosti – byt. fond                     444.282,92 Kč


Účet ČOV+kanalizace                                           1.534.346,41 Kč


 


Příjmy:


 


                                         rozpočet upravený        skutečnost            %


                                         /po rozpočt. změnách/


 


Tř. 1 daňové příjmy          7.807.164,-                  7.721.223,34         98,90


Tř. 2 nedaňové příjmy     1.655.875,-                   1.579.318,08        95,38


Tř. 3 kapitálové příjmy     2.495.189,-                   2.494.253,-          99,96


Tř. 4 přijaté dotace            9.203.000,-                   9.203.000,-        100,00


 


C e l k e m:                       21.161.228,-                 20.997.792,42       99,23


 


Třída 1 – daňové příjmy – příjmy z daní, místních poplatků


Třída 2 – nedaňové příjmy – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby související s pronájmy, příspěvky, prodej neinvestičního majetku


Třída 3 – kapitálové příjmy – příjmy z prodeje  nemovitostí, pozemků, akcií


Třída 4 – přijaté dotace – dotační tituly ze státního rozpočtu a Krajského úřadu


 


Výdaje:


Tř. 5 běžné výdaje             9.770.182,20                 9.444.047,78         96,66


Tř. 6 kapitálové výdaje     11.115.488,-                 11.009.359,-.          99,05


/ČOV+K, rekonstrukce ZŠ, územní plán/


 


C e l k e m                        20.885.670,20                 20.453.406,78        97,93


 


Třída 5 – běžné výdaje – výdaje na mzdy, odvody z mezd, teplo, vodné, stočné, poštovné, telefony, el. energie, neinvestiční úroky, daně, opravy, dotace příspěvkové organizaci


Třída 6 – kapitálové výdaje – pořízení investic


 


 


 


 


Financování:


Tř. 8                                  - 275.557,80                  - 544.385,64


Finanční operace slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pro splácení úvěrů musí být přebytkový rozpočet, pokud tomu tak není, musí se zapojit prostředky uspořené v minulých letech.


Podrobný rozpis plnění rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


 


Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k ostatním rozpočtům:


 


Neinvestiční transfery:


 


Příspěvek ZŠ a MŠ ze státního rozpočtu:                 87.900,-


Příspěvek na výkon státní správy:                           19.500,-


Poskytovatel je Krajský úřad, nepodléhá finančnímu vypořádání.


 


Oprava místních komunikací po přívalových deštích 2006:


doplatek po ukončení akce                             1.379.000,-


poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj


 


Veřejná informační služba knihoven:


Přiděleno, vyčerpáno:                                            18.000,-


Vlastní podíl:                                                           8.037,-


poskytovatel: Ministerstvo kultury


 


Dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce:


Přiděleno, vyčerpáno:                                            141.800,-


poskytovatel: stát


 


Dotace na úhradu kompenzací za ztráty způsobené obcím na území NPŠ:


Přiděleno, vyčerpáno:                                                   665,-


poskytovatel: stát


 


Dotace na činnost SDH:


Přiděleno, vyčerpáno:                                                3.755,-


poskytovatel: Krajský úřad


 


Dotace na údržbu lyžařských tras:


Přiděleno, vyčerpáno :                                               4.404,-


poskytovatel: Krajský úřad prostřednictvím Regionálního sdružení Šumava


 


 


 


Podpora živé kultury – slavnosti


Přiděleno, vyčerpáno:                                                   36.000,-


Vlastní podíl:                                                                 25.211,-


Poskytovatel: Krajský úřad


 


Oprava kanalizace /u nádraží/


Přiděleno, vyčerpáno:                                                 388.500,-


Vlastní podíl:                                                              166.500,50


Poskytovatel: Krajský úřad


 


Obce na internetu


Přiděleno, vyčerpáno:                                                  20.383,-


Vlastní podíl:                                                               10.264,-


Poskytovatel: Krajský úřad


 


Park v Lenoře – sadové úpravy


Přiděleno, vyčerpáno:                                                120.000,-


Vlastní podíl:                                                             136.308,20


Poskytovatel: Krajský úřad


 


Dotace na volby


Přiděleno:                                                                     29.000,-


Vyčerpáno:                                                                   19.297,-


Poskytovatel: Krajský úřad


 


Investiční transfery:


 


Dotace na čistírnu odpadních vod + kanalizaci


Přiděleno, vyčerpáno:                                            6.654.093,-


Vlastní podíl:                                                         2.587.703,-


Poskytovatel: SFŽP


 


Rekonstrukce ZŠ – školní kuchyně


Přiděleno, vyčerpáno:                                               300.000,-


Vlastní podíl zaplacen v roce 2009                          141.931,-


Poskytovatel: Ministerstvo financí


 


Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Lenora.


 


Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele:


Příspěvek na provoz:                       308.000,-              - vyčerpáno


Výjimka:                                            45.000,-              - vyčerpáno


/nadnormativní výdaje na prostředky na platy a odvody – jedná se o rozdíl mezi normativními prostředky přidělovanými podle skutečného počtu žáků k 1. 9. příslušného školního roku krajský úřadem a normativní výší prostředků, která byla škole poskytnuta při splnění podmínek minimální naplněnosti tříd – dle školského zákona/


                                        hlavní činnost                        hospodářská činnost náklady:                            3.900.156,41                                  108.675,-


výnosy:                            3.877.612,75                                  108.675,-


výsledek hospodaření:         -22.543,66                                           0


 


 


Hospodářská činnost obce:


 


náklady:                            1.311.525,96


výnosy:                             1.301.224,20


HČ muzeum HV 2008:                  -27.074,10


HČ byt. fond HV 2008:                   16.772,34


celkový VH za rok 2008:    - 10.301,76


 


Zadluženost obce k 31. 12. 2008.


 


Úvěry a půjčky:                                         6.206.785,60


Úvěr u ČMSS:                     6.891,10 kotelna čp. 87+51      zástava: čp. 40


Úvěr u KB:                      225.000,- bytové domy                 zástava: čp. 51+87


Úvěr Vak:                     1.496.094,50 vodovod Zátoň


Půjčka JVS:                   4.411.000,- ČOV+K         


Půjčka SFŽP:                     67.800,-  kotelna ZŠ                   zástava: čp. 102


 


Ostatní dlouhodobé závazky:


vodovodní přípojky Zátoň:                                1.023.480,-


 


Ukazatel dluhové služby:                    9,80 %


 


V souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zažádala obec o přezkoumání hospodaření Krajský úřad, odd. přezkumu, České Budějovice.


Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 11. 9. 2008 a 12. 3. 2009 .


Kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumání, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. /§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb./ Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.


Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


 


 


 


 


Přílohy:


1. Rozvaha k 31. 12. 2008 + příloha


2. Výkaz FIN 2 – 12 M


3. Ukazatel dluhové služby


4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008


5. Rozvaha k 31. 12. 2008 – PO Základní škola a Mateřská škola


6. Výkaz zisku a ztrát – PO Základní škola a Mateřská škola


7. Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele , výsledek hospodaření - PO


8. Výkaz zisku a ztrát – HČ (muzeum, bytové hospodářství)


9. Hospodaření hospodářské činnosti obce