Novostavba bioplynové stanice plynu Vlčí Jámy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VOLARY


odbor výstavby, územního plánování a ŽP384 51 Volary, Náměstí 25 


Č.j. 1041/330/V/09/So                                                                               Volary, dne 11.11.2009


Vyřizuje: Václav Sochor (Telefon:388333120)


 


 


Ladislav Hošna (IČ 47261099), Nová Kolonie č.p. 106, 384 51  Volary


 


V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A


 


Ú z e m n í   r o z h o d n u t í


 


Ladislav Hošna, jako fyzická osoba podnikající, Nová Kolonie č.p. 106, 384 51  Volary, zastoupen v územním řízení spol. ATELIER 111 architekti s.r.o., Přístavní 31 č.p. 1423, 170 00  Praha 7 - Holešovice podal dne 07.10.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod souhrnným názvem  „Novostavba bioplynové stanice plynu Vlčí Jámy“, Lenora, na pozemcích parcela č. 126/1, 103/1, 103/6, 260, 99/1, 148/1, 264, kat. území Vlčí Jámy.


Městský úřad ve Volarech, odbor výstavby , územního plánování a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění pozdějších předpisů," posoudil žádost podle § 90 a § 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení


vydává


podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,


 


územní rozhodnutí o umístění stavby


 


pod souhrnným názvem „ Novostavba bioplynové stanice plynu Vlčí Jámy“, Lenora na pozemcích parc. č. 126/1, 103/1, 103/6, 260, 99/1, 148/1, 264, kat. území Vlčí Jámy. Novostavba bioplynové stanice plynu obsahuje :, Lenora na pozemcích parc. č. 126/1, 103/1, 103/6, 260, 99/1, 148/1, 264, kat. území Vlčí Jámy. Novostavba bioplynové stanice plynu obsahuje :


SO.01 Fermentor


SO.02 Koncový sklad s integrovaným nízkotlakým zásobníkem plynu


SO.03 Technický sklep - přečerpávací jednotka


SO.04 Technická budova – kogenerace


SO.05 Silážní žlab


SO.06 Jímka na silážní šťávy


SO.07 Přístupová komunikace a zpevněné plochy


SO.08 Oplocení,terénní a sadové úpravy


SO.09 Přípojka VN,trafostanice


SO.10 Plynovod,fléra


SO.11 Vodovod


Č.j. 1041/330/V/09/So                                - 2 -


 


SO.12 Teplovod


 


a dále nově navržené vedení teplovodu,kanalizace pro kontaminované vody,vodovodu, podzemního rozvodu NN,podzemního kabelu VN a trafostanice.


 


Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:


 


 1.   Stavba Novostavba bioplynové stanice plynu Vlčí Jámy bude umístěna na pozemcích parcela. č. 126/1, 103/1, 103/6, 260, 99/1, 148/1, 264, kat. území Vlčí jámy, dle situace v měřítku stavby 1 : 2000 a situace stavby v měřítku 1 : 200, kde je umístění stavby prostorově vymezeno. Situace stavby byla ověřena v územním řízení..


 2.   Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude vypracována k tomu oprávněnou autorizovanou osobou v rozsahu stanoveném ustanovením § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb.


 3.   Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s. Sítě budou zakresleny do projektové dokumentace pro stavební povolení. Projektová dokumentace bude dále obsahovat stavebně technické podmínky stanovené pro ochranu těchto sítí.


 4.   V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN a distribuční trafostanice ve správě E.ON Česká republika,s.r.o. České Budějovice.Vedení a zařízení budou zakreslena do projektové dokumentace pro stavební povolení včetně stanovení podmínek zajišťujících jejich případnou ochranu v souladu s legislativními podmínkami pro ochranu energetických zařízení stanovenými v § 46,§ 68, § 87 a v § 69 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),ve znění pozdějších předpisů.


 5.   Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení VN,VVN,podzemního vedení nebo elektrických stanic je stavebník povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst.11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platné znění.Vyjímka bude doložena k žádosti o stavební povolení.


 6.   Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu :


        a) Stavbou budou co nejméně narušovány odtokové poměry v území.


        b) Při stavbě budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF.


        c) V souladu s § 8 odst.1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,v platném znění jsou právnické i fyzické osoby povinny skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy,popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití.Ornice bude použita na ohumusování a ozelenění okolí stavby a k terénním úpravám po dokončení stavby.


 7.   Přechod silnice III/14144 bude proveden kolmo podvrtem bez porušení povrchu vozovky. Startovací a cílová jáma bude mimo konstrukci vozovky.Vedení bude mít krytí min. 1,2 m.


 8.   Všechny vstupní jímky kapalné biomasy do fermentoru budou osazeny zastřešením pro omezení pachových látek.


 9.   Odpadní plyny z kogenerační jednotky budou vypouštěny k tomu určeným komínem výška vyústění 10,0 m o průměru 200 mm.Před vyústěním odpadních plynů do ovzduší


Č.j. 1041/330/V/09/So                                - 3 -


 


 


        bude vybudováno měřící místo pro odběr vzorků nebo měření emisí.Měřící místo bude realizováno v souladu s příslušnými normami.


10.   Součástí bioplynového hospodářství bude :


        a) Odsiřovací systém (řízené dávkování plynu do plynojemu)


        b) Měření produkovaného a spotřebovaného bioplynu na všech spotřebičích (t.j. pro  kogenerační jednotku i fléru).


        c) Provozní analyzátor bioplynu v provedení minimálně dvoukanálovém pro složky CH4 a H2S.


       d) Hořák zbytkového bioplynu (fléra) v souladu s příl.č.1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb.


11.   Řídící systém bioplynové stanice bude zajišťovat průběžnou archivaci všech sledovaných, kontrolovaných, řízených, dopočítávaných i ručně zadávaných veličin a údajů. Výroba bioplynu a provoz kogenerační jednotky budou v rámci možností řízeny tak, aby byly minimalizovány přebytky bioplynu spalované na fléře. V případě havárie kogenerační jednotky bude produkce bioplynu minimalizována, případně zastavena.


12.   Součástí strojního a technologického řešení tepelného hospodářství bude i využití částí přebytků tepla pro otop a ohřev TUV v sousedním zemědělském areálu. Tepelné hospodářství bude dále navrženo tak, aby bylo možné v budoucnosti jednoduše a bez zásadní rekonstrukce realizovat využití přebytků tepla. Tomuto požadavku musí odpovídat i uspořádání kogenerační jednotky a příslušenství.


13.   Součástí architektonického řešení stavby budou i vhodná protiprachová opatření,zvláště ve směrech k nejbližší obytné zástavbě (např. výsadba izolační zeleně,zatravnění volných ploch po dokončení stavby,využití výkopové zeminy pro vybudování ochranných valů, apd..


14.   Jako součást žádosti o povolení stavby a zkušebního provozu podle § 17 odst.1 písm c) a d) zákona o ochraně ovzduší předloží provozovatel příslušnou dokumentaci, popisující podrobně :


       a) technické řešení využití přebytků tepla pro otop a ohřev TUV v sousední zemědělské farmě vč. příslušných tepelných bilancí dle závazné podmínky č.12 tohoto rozhodnutí a dále přehled dalších, budoucích záměrů pro využití přebytků tepla.


         b) protiprachová opatření dle podmínky č. 13 tohoto rozhodnutí


         c) upřesnění způsobu nakládání s digestátem za běžného provozu a pro případy havárie anaerobního procesu.


15.   V dalším stupni projektové dokumentace bude doplněn hydrogeologický posudek dané lokality.


16.   V dalším stupni projektové dokumentace bude dále doplněn způsob využití digestátu (rozvozový plán).


 


Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebude-li započato s provedením stavby, nebo bude-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.. Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebude-li započato s provedením stavby, nebo bude-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.


 


Účastníci řízení: ( § 27 odst. 1 správního řádu )


Ladislav Hošna (IČ 47261099), Nová Kolonie č.p. 106, 384 51  Volary


 


Č.j. 1041/330/V/09/So                                - 4 -


 


 


O d ů v o d n ě n í


 


Žadatel Ladislav Hošna podal u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Novostavba bioplynové stanice plynu Vlčí Jámy Lenora, na pozemcích parcela č. 126/1, 103/1, 103/6, 260, 99/1, 148/1, 264, kat. území Vlčí Jámy.


Stavební úřad opatřením ze dne 13.10.2009 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání na den 29.10.2009. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Města Volary, http://www.mestovolary.cz/  od 13.10.2009 do 29.10.2009 a na úřední desce obce Lenora od  14.10.2009 do 30.10.2009.


V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona :


Hošnová Jaroslava, Nová Kolonie č.p. 106, 384 51  Volary


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Žernovická , 383 01  Prachatice


 


Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.


Ve lhůtě do 29.10.2009 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.


 


Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:


-   závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, vydaným dne 02.09.2009 pod číslem jednacím 5740/09/HOK.PT.


-   závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje,územní odbor Prachatice, vydaným ze dne 31.08.2009 pod číslem jednacím HSCB-359/PT-Be-2009, z hlediska protipožární ochrany.


-   vyjádřením Městského úřadu Prachatice,odboru ŽP, z hlediska vodohospodářského a zák. o odpadech vydaným dne 14.10.2008 pod číslem jednacím ŽP 56603/2008.


-   souhlasem Městského úřadu Prachatice,odboru ŽP vydaným dne 02.09.2009 pod číslem jednacím Zem 201/1/42404/2009, s odnětím budoucí zastavěné plochy pozemku ze zemědělského půdního fondu.


-   závazným stanoviskem Správy NP a CHKO ŠUMAVA Vimperk, podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaným dne 20.08.2009 pod číslem jednacím NPS 07838/2009.


-   vyjádřením Krajského úřadu Jihočeského kraje,odbor ŽP, zemědělství a lesnictví vydaným dne 13.11.2008 pod číslem jednacím KUJCK 29261/2008 OZZL/11-Lz, závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměr nebude posuzován podle zákona


-   závazným stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru ŽP, zemědělství a lesnictví vydaným dne 14.10.2009 pod číslem jednacím KUJCK 27571/2009 OZZl/6/Sd, souhlas podle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Č.j. 1041/330/V/09/So                                - 5 -


 


 


-   vyjádřením Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj Č.Budějovice vydaným dne 17.08.2009 pod číslem jednacím CZ-09-S31017-041, z hlediska veterinární péče.


-   vyjádřením Městského úřadu Prachatice, odboru dopravy a SH vydaným dne 05.11.2009, pod č.j. MUPt/524610/2009/02/KSD/Šve


 


Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.


Ve stanovené lhůtě do 29.10.2009 nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.


Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení .


 


 


P o u č e n í


 


Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k odboru reg.rozvoje,územního plánování,st řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle § 37. odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů, potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


 


 


 


 


 


Václav Sochor


vedoucí odboru výstavby,ÚP a ŽP


 


 


 


 


Doručí se:


 


Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)


    Zástupce žadatele :


ATELIER 111 architekti s.r.o., Přístavní 31 č.p. 1423, 170 00  Praha 7 - Holešovice


 


Obec Lenora (doporučeně)


 


 


Č.j. 1041/330/V/09/So                                - 6 –


 


    vlastníci sousedních nemovitostí a ostatní účastníci řízení : ( veřejnou vyhláškou )


 


 


Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (na úřední desce Města Volary, http://www.mestovolary.cz/ a obce Lenora)


 


 


Vyvěšeno dne ...16.11.2009.........................                                   Sejmuto dne ............................


 


 


Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení


 


 


 


Vlastníci technické infrastruktury (doporučeně)


Telefónica Czech Republic,a.s.,P.O. BOX 56, 130 76  Praha 3


E.ON Česká republika,a.s., Vrcovická č.p. 2297, 397 01  Písek


Jihočeské vodovody a kanalizace,a.s., B.Němcové č.p. 12/2, 370 80  České Budějovice


 


Dotčené orgány (doporučeně)


Správa NP a CHKOŠ Vimperk, 385 01  Vimperk


Krajská hygienická stanice, územní pracoviště , 383 01  Prachatice


Hasičský záchranný sbor, 383 11  Prachatice - územní odbor


Měst.úřad,odbor KS a dopravy, 383 01  Prachatice


Městský úřad,odbor ŽP, 383 01  Prachatice


Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor ŽP,zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č.Budějovice


Dále obdrží :


     Povodí Vltavy s.p.,Litvínovická 5, 370 01 Č.Budějovice


 


Správní poplatek vyměřený podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:


pol. č. 18 a)…1.000.00 Kč byl zaplacen dne 21.10.2009


 


 


 


Vypraveno dne : 16.11.2009